بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

روز جهانی  زن را به روز اعتراض بین المللی

 علیه رژیم آپارتاید جنسی در ایران تبدیل کنیم!

 

۸ مارس روز جهانی زن در راه است. این روز٬ روز اعتراض بین المللی نسبت به وجود هر گونه ستم و تبعیض علیه زنان است. ستم بر زنان در ایران بیداد می کند و جمهوری اسلامی برپادارنده یک آپارتاید جنسی تمام عیار علیه زنان است. در روز ۸ مارس همه مردم آزادیخواه جهان را فرا می خوانیم که جمهوری اسلامی را  بدلیل زن ستیزی سیستماتیک و اعمال آپارتاید جنسی محکوم کنند٬ در همه اجتماعات و گردهمایی های ۸ مارس خواهان طرد این رژیم ضد زن از مجامع بین المللی شوند و از مبارزات برابری طلبانه زنان ایران به حمایت برخیزند.

 

آپارتاید دیگر کلمه ای نیست که فقط با رژیم سابق تژاد پرست آفریقای جنوبی تداعی شود. در نظامهای آپارتاید جنسی همچون جمهوری اسلامی نیز زنان درست مانند سیاهان در آفریقای جنوبی مورد ستم و تبعیض علنی و آشکار قرار دارند.

 

جمهوری اسلامی یک حکومت آپارتاید جنسی است که فرودستی زن، تحقیر زن و تبعیض نسبت به زنان را بمراتب تشدید کرده، به آن ابعاد وسیع و بیسابقه ای داده و در قوانین و سیستم حقوقی خود رسمیت بخشیده است. این رژیم از همان بدو سر کار آمدن با حصار پارچه ای زمختی به نام حجاب به جدای سازی زنان و مردان پرداخت و با پاشیدن اسید به صورت زنان و اعمال مجازات زندان و شلاق و شکار زنان در خیابان و کوچه سعی در تحمیل این زندان انفرادی به زنان ایران را داشته است. در عین حال جمهوری اسلامی تلاش داشته است که این قفس های متحرک که حاوی "نیمه انسانهای نجس" هستند را درست همانطور که رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی سیاهان را از سفیدان جدا می کرد٬ درمحیط کار٬ امکان عمومی٬ وسائط نقلیه عمومی٬ مدارس و هر جا که ممکن باشد از انسانهای "برتر و پاک" جدا نگه دارد. جلوه دیگری از این جداسازی تلاش برای راندن زنان به کنج خانه ها و خانه نشین کردن آنهاست. بسیاری از مشاغل برای زنان ممنوع است. زنان حتی حق ورود به ورزشگاهها را ندارند.  طبق تعالیم اسلام و قوانین شریعه زنان مایمک مردان هستند و وظیفه ای جز این ندارند که بنده پدر٬ برادر و یا شوهر باشند٬ و از شوهر و فرزندانشان مراقبت کنند. زن نصف مرد ارث می برد.  شهادت زن معمولا اعتبار ندارد و اگر هم داشته باشد به اندازه نصف یک مرد است. زن بدون اجازه شوهر حق جدا شدن ندارد  و در عوض مرد می تواند زنش را بی هیچ دلیلی٬ حتی غیابا طلاق دهد. زنان بدون اجازه مردان حق سفر و انجام بسیاری از کارها را ندارند. ازدواج یک زن بالغ بدون اجازه پدرش رسمیت ندارد و در دفاتر رسمی ثبت نمی شود. زنان در مورد زندگی جنسی خود نمی توانند تصمیمی بگیرند و رابطه جنسی خارج از ازدواج با سنگسار٬ وحشیانه ترین نوع مجازات٬ پاسخ می گیرد. هر اعتراض زنان علیه مقررات تبعیض جنسی و بردگی اشکار٬ با وقیحانه ترین آزارها و ضرب و شتم کیفر داده می شود. از سوی دیگر دستگاههای تبلیغی و سردمداران جمهوری اسلامی٬ تحقیر رسمی و تبلیغ بردگی زن را وظیفه روزمره خود ساخته اند.

 

جمهوری اسلامی ایران باید با همان نفرت و انزجاری از سوی جهانیان مواجه شود که حکومت آپارتاید نژادی روبرو شد. رفتار ضد انسانی جمهوری اسلامی با زنان ٬ کافی است تا این رژیم قرون وسطایی در سطح جهان به انزوای کامل کشیده شود. ستم و سرکوب سازمانیافته و وحشیانه علیه زنان در ایران کافی است تا سران جمهوری اسلامی به پای میز محاکمه کشانده شوند. سیاهی و تباهی و بی حقوقی مطلق عهد بربریت که زنان ایران را در خود فرو برده است٬ یک دلیل کافی است که عامیلین و مسببین این وضع به زیر کشیده شوند. جمهوری اسلامی ننگ بشریت قرن بیست و یک است و باید از جانب بشریت متمدن جهان محکوم و طرد و منزوی شود. الگوی طرد و تحریم رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در اوایل دهه نود نمونه موفقی از تشریک مساعی مردم جهان برای سرنگونی یک رژیم ضد بشری است. میتوان و باید جمهوری اسلامی را مانند رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی رسوای خاص و عام کرد و از همه جا بیرون راند. هرگونه مماشاتی با این حکومت، کمک به بقای آن و توهین بزرگی به بشریت است.

 

مردم آزادیخواه جهان!

در ۸ مارس شما را فرامی خوانیم که نیروی همبستگی انسانی خود را در حمایت از مبارزات برابری طلبانه زنان ایران هر چه وسیعتر به میدان آورید. جنبش علیه تبعیض جنسی در طول ۳۰ سال گذشته در اشکال مختلفی علیه ستم و سرکوب سازمایافته بر علیه زنان در دانشگاه و مدرسه، در کارخانه و اداره، در خیابان و خانواده جریان داشته و روزبروز ابعاد وسیعتر و عمیق تری بخود گرفته است. سالانه طبق آمار رژیم صدها هزار نفر از زنان و جوانان بخاطر عدم رعایت حجاب دستگیر میشوند و یا به اشکال مختلف تنبیه و جریمه میشوند و یا شلاق میخورند. و این نه تنها ابعاد ستم و سرکوب این حکومت فاشیستی را به نمایش می گذارد بلکه همچنین وسعت مقاومت و مبارزه را نیز نشان میدهد.

 کیفر خواست زنان ایران علیه بی حقوقی عمومی و رسمی استبداد اسلامی کیفر خواست علیه ارتجاعی است است که تحت نام اسلام سیاسی و با توسل به ترور و قوانین عهد عتیق اسلام می خواهد جایی در جهان امروز داشته باشد. رهایی زنان در ایران شیپور رهایی زنان در همه کشورهای اسلام زده را به صدا در خواهد آورد و جنبش آزادی زن در سطح بین المللی را تقویت خواهد کرد. شما را فرامی خوانیم که در اجتماعات و گروهمایی های ۸ مارس با صدور بیانیه و قطعنامه از جنبش آزادی زن در ایران به حمایت برخیزید و از دولت ها بخواهید که روابط سیاسی٬ دیپلماتیک و فرهنگی  خود با جمهوری اسلامی را قطع کنند و خواهان پایان دادن به آپارتاید جنسی در ایران شوند.

 

 

علیه تبعیض- سازمان دفاع از حقوق زنان

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

 

ژانویه ۲۰۰۹


بازگشت به صفحه اول