بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

برگزاری 8 مارس روز جهانی زن در سنندج

 

 

بنا به گزارش رسيده به کانال جديد روز شنبه 17 اسفند 1387 به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن، جمعي از انسانهاي آزاديخواه و برابری طلب، مدافعین حقوق برابر زن و مرد در شهر سنندج، با در دست داشتن پلاکاردهاي سرخ، حرکت آکسیونی پرشوری را در خیابان فردوسی تقاطع ناصرخسرو برگزار کردند. همچنين قطعنامه هشت مارس را در میان مردم پخش کردند. اين حرکت با استقبال و شور و شوق فراوان مردم روبرو شد. بيش از صد نفر در این برنامه شرکت کرده و جمعيت زيادي در اطراف این تجمع و با استقبال از آن، ناظر این مراسم بودند. برگزاری این حرکت آکسیونی مردم شهر را به وجد آورده و با شور و شوق به آن نگاه ميکردند. در این حرکت، این شعارها بر پلاکارتهای سرخ نصب شده بود:

 

آزادی برابری

آپارتاید جنسی لغو باید گردد

گرامی باد 8 مارس روز جهانی زن

 

 

 

همچنین قطعنامه زیر وسیعا در میان مردم پخش شد.

 

 

قطعنامه روز جهاني زن ( 8 مارس 2009 ) سنندج

 

با تظاهرات زنان كارگر شيكاگو امريكا در سال 1857 كه براى افزايش دستمزد و كاهش ساعات كار به خيابانها آمدند، عملا جنبش برابري طلبانه زنان عليه بهره كشي و استثماري كه به انحاء مختلف از زنان صورت مي گرفت در سطح وسيعي شكل گرفت كه در نهايت به نام گذاري روز 8 مارس به عنوان روز جهاني زن از سوي دبير خانه بين المللي زنان انترناسيونال دوم انجاميد. نظام سرمايه داري در جهت بازتوليد بهره كشي از انسانها سعي بر آن دارد كه زنان را همواره در موقعيت فرودستي نسبت به مردان حفظ كند تا با استثمار بيشتر نيمي از انسانها راه را براي انباشت بيشتر سرمايه هموار كند. اما امروز به يمن مبارزات روز افزون انسانهاي آزاديخواه و برابري طلب عليه آپارتايد جنسي، 8 مارس به نمادي از تغيير بدل گرديده است. هر سال روز 8 مارس زنان و مردان برابري طلب به خيابانها مي آيند و فرياد سرنگوني آپارتايد گران جنسيتي را سر مي دهند. ما نيز هم جهت و هم افق با اين اعتراضات جهاني، ضمن همبستگي با تمامي انسانهاي آزاديخواه و برابري طلب جهان، يكصدا فرياد بر مي آوريم كه جهان ديگري ممكن است. جهاني عاري از فقر و نابرابري، جهاني بر پايه آزادي و برابري ...

از اين رو خواسته هاي زير را براي رفع تمامي اشكال تبعيض عليه زنان اعلام مي داريم:

 

 

1       ما هر گونه آپاتايد جنسي را قويا محكوم مي كنيم.

 

 2    ما خواهان رفع تبعيض در تمامي شئونات زندگي اعم از سياسي، اقتصادي و اجتماعي بين زنان و مردان هستيم.

 

3   قانون براي مرد و زن بايد بصورت يكسان و بدون تبعيض باشد. مانند حضانت، طلاق و... .

 

 4  آزادی انتخاب و اختیار عمل از پایه ای ترین حقوق انسانهاست. می بایستی تمامی افراد جامعه از حق آزادی پوشش، آزادی بیان، حق مسافرت، تحصیل، انتخاب شغل، انتخاب همسر و ... به صورت برابر برخوردار باشند.

 

 5  ما قويا طرح تفكيك جنسيتي دانشگاه را محكوم نموده و خواستار لغو فوري تفكيك جنسيتي در اماكن و اجتماعات هستيم.

 

6  فرهنگ مردسالار پدیده ای ضد بشری است و تبعات ناشی از آن از جمله قتلهای ناموسی، اعدام و سنگسار و ... جنایت محسوب گشته و مسببین آن باید محاکمه و مجازات شوند.

 

7   ايجاد امنيت شغلي و رفع كامل تبعيض بين زنان و مردان كارگر در تمامي سطوح شغلي مانند تعيين دستمزد برابر.

 

8  زنان خانه دار، كارگر بيكار محسوب مي شوند، ما خواستار تامين اجتماعي كامل، شامل بيمه بيكاري و برخورداري از حقوق و مزاياي برابر براي كليه زنان خانه دار هستيم.

 

   9  همسران و كودكان كارگران در شرايط غير انساني كه به آنها تحميل شده به شدت رنج مي برند، ما از اعتراض و مبارزه كارگران و خانواده هايشان براي گرفتن حقوق معوقه، افزايش حقوق به نسبت تورم و رفاه خانواده هاي كارگري و تامين يك زندگي انساني و مرفه حمايت مي كنيم.

 

10  ما تهديد، بازداشت و صدور احكام قضايي عليه فعالين اجتماعي بخصوص فعالين جنبش زنان را محكوم نموده و خواستار رفع هر گونه تهديد و بازداشت و لغو كليه احكام عليه فعالين اجتماعي هستيم.


بازگشت به صفحه اول