بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

گزارش تظاهرات و راهپيمايى اول ماه مه در ونكور

 

صدها تن از فعالين سوسياليست- كمونيست و چپ در تظاهرات و راهپيمايى اول ماه مه در ونكور شركت كردند. تظاهرات كنندگان با پرچمهاى سرخ و شعارهاى خود در مقابل آرت گالرى در مركز شهر ونكور تجمع كرده و پس از ايراد چند سخنرانى -  راهپيمايى خود را به سمت ميدان پيروزى آغاز كردند.

جمعيت تظاهر كننده در تمام چهار راههاى مسير راهپيمايى توقف كرده و به ايراد سخنرانى و يا شعار دادن پرداختند. سخنرانان اعتراض خود به نظام سرمايه دارىرا اعلام كرده وبه افشاى وجوه مختلف آن عليه زندگى طبقه كارگر و عموم مردم زحمتكش دنيا پرداختند.

فهيمه صادقى- كادر حزب كمونيست كارگرى در غرب كانادا  نيز كه يكى از سخنرانان اين مراسم بود روز جهانى كارگررا به همه تبريك گفته و از همگان دعوت كرد كه به پيرامون خود نگاه كنند و ببينند كه همه چيز حاصل كار و نتيجه تلاش خودشان است. كارگرانى كه همه چيز را توليد ميكنند و خود از حاصل كار خود بى بهره اند. سخنرانان ديگر نيز در مورد عوام فريبى اوباما در آمريكا و تلاش وى براى منحرف كردن اعتراضات مردم ناراضى در مورد رفتار بسيار غير منصفانه با كارگران غير بومى كه از كشورهاى ديگر به كانادا آورده و پس از مدتى كارو زحمت در صنايع- معادن و مراكز توليدى اين كشور ميخواهند آنها را از كانادا اخراج كنند و موارد ديگرى كه گريبانگير كارگران در اينجاست صحبت كردند.

 

تظاهرات و راهپيمايى اول ماه مه پس از خاتمه سخنرانيها در ميدان پيروزى شهر ونكور بپايان رسيد. در طول اين مراسم تعداد زيادى از اطلاعيه هاى فارسى و انگليسى حزب در ارتباط با اول ماه مه توسط فعالين حزب به دست مردم رسيد. ماشين تزيين شده به عكسهاى ماركس- لنين و منصور حكمت بنر"حق با ماركس بود" و پلاكادرها و شعارهاى ديگر حزب مورد توجه و ابراز احساسات عابرين و شركت كنندگان در تظاهرات قرار گرفت.

 

كميته خارج كشور حزب كمونيست كارگرى ايران- واحد غرب كانادا


بازگشت به صفحه اول