بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

پخش قطعنامه سراسري اول مه در سطح شهرستان كامياران

به دنبال فراخوان مشترك وسراسري تشكل ها و فعالين كارگري در سراسر ايران جهت قدرت نمايي طبقاتي و برگزاري هر چه باشكوه تر مراسم اول ماه مه روز جهاني كارگر،كميته برگزاري مراسم اول ماه مه شهرستان كامياران به منظور معرفي اين روز و جلب حمايت عموم مردم و همچنين دعوت به برگزاري اين مراسم، در روز پنجشنبه 10/02/1388 با تهيه و تكثير بيانيه و قطعنامه سراسري و پخش اين قطعنامه در سطح شهر كامياران و اماكن كارگري به استقبال اين روز رفته و از كليه كارگران،فعالين كارگري و مردم آزاديخواه درخواست كرده كه همصدا با تمامي هم سرنوشتانمان در سراسر ايران و جهان اعتراض خود رانسبت به سرمايه داري حاكم، از سركوب ودستگيري فعالين كارگري و تشكل ها،از خشونت وتبعيض،از بردگي مزدي وبي حقوقي مطلق از بيكاري و فقر روز افزون نشان داده وبا اعلام همبستنگي طبقاتي خود در اين روز اعلام كنيم كه ما كارگران توليد كنندگان ثروت ونعمات اين جهانيم و نبايد از دستاوردهاي خود بي بهره باشيم .

ابزارهاي توليد ثروت جامعه،با دستان خلاق ما به وجود مي آيند،چرا تنها سهم دست رنج ما از توليدات خود سفرهاي خاليمان است؟

با تسلط سرمايه داري بر ابزار و وسائل توليد كه حاصل دست رنج ما كرگران است ما خود به بردگان كارِ كارفرما وسرمايه داري تبديل شده ايم.واين يعني افزايش سود بيشتر براي صاحبان سرمايه و سرمايه داري،يعني تبديل شدن وپيوستن كارگر به ليست ابزار ووسائل توليد،كه محصول وثمره كار خود كارگر است. يعني از خود بيگانگي كارگر، براي اربابان سرمايه دار از هر نوعش،كارگر فقط در حدي كه بتواند نيرويش را را براي توليد دوباره و درساعات كوتاه و با كمترين امكانات از لحاظ خوراك،پوشاك بازيابي و تجديد قوا كافي است. مي خواهد كارگر را به درماندگي و استيصالي بكشاند كه توان متحد شدن و مقاومت و اعتراض را نداشته باشد.

سرمايه داري حاكم با تمام قوا و به اشكال مختلف مي خواهد مانع ارتباط كارگران در ساير عرصه ها و محيط ها و بخش ها مختلف توليدي،خدماتي و آموزشي شوند.مي خواهند مانع از اين شوند كه كارگر بتواند به هويت طبقاتي و اجتماعي خود دست پيدا كند.ما كارگران اعلام مي كنيم اولين راه براي بيرون آمدن از زير يوغ بردگي سرمايه،براي پايان دادن به اين همه فقر و بي حقوقي،براي بدست آوردن اعتبار،حرمت وكرامت انساني بايد اول مه روز جهاني كارگر جلوه اي از شكوه واتحاد طبقاتيمان باشد.

زنده باد اول ماه مه روز جهاني كارگر

www.1-may.blogfa.com

كمته برگزاري اول مه شهرستان كامياران


بازگشت به صفحه اول