بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

 

اطلاعیه شماره ۲

اتحادیه ھای کارگری دنیا حمله وحشیانه جمھوری اسلامی

 به کارگران ایران در اول مھرا محکوم می کنند!

کارگران دستگیر شده را فورا آزاد کنید!

حملات وحشیانھ جمھوری اسلامی بھ اجتماعات کارگران ایران در اول مھ ۲۰۰۹ کھ منجملھ منجر بھ دستگیری دھھا تن از فعالین کارگری در پارک لالھ تھران شد٬ با خشم و اعتراض اتحادیھ ھا و سازمانھای کارگری جھان روبروگردیده است۔ سایت اینترنتی کنفدراسیون یین المللی اتحادیھ ھای کارگری (ITUC) و ھمچتین سایت اینترنتی کنگره اتحادیھ ھای کارگری انگلیس  ضمن درج خبر تھاجم نیروھای رژیم بھ کارگران مبادرت بھ انتشار اسامی کارگران دستگیر شده کرده است۔

http://www.tuc.org.uk/international/tuc-16401-f0.cfm

                                                    http://www.ituc-csi.org./spip.php?article3567&var_recherche=iran

 

ھمچنین (IUF)  اتحادیھ جھانی کارگران مواد غذایی٬ کشاورزی و ھتل ھا با انتشار گزارش مشروحی در سایت اینترنتی خود از جریان دستگیری کارگران٬ بھ نامھ ھشدار آمیز قبلی این سازمان و شماری دیگر از اتحادیھ ھای کارگری جھان (۲۷ آوریل) مبنی بر خشونت جمھوری اسلامی علیھ کارگران در اول مھ اشاره کرده است و خواستار محکومیت جمھوری اسلامی و آزادی فعالین کارگری در ایران شده است۔

http://www.iuf.org/cgi-bin/dbman/db.cgi?db=default&uid=default&ID=5914&view_records=1&ww=1&en=1

 

http://www.iufdocuments.org/www/documents/IranMayDay-e.pdf

از سوی دیگر دبيركل BWI ، انترناسيونال كارگران ساختمانى و چوب٬ در نامھ ای اعتراضی بھ مقامات جمھوری اسلامی نوشتھ است:

"انترناسيونال كارگران ساختمانى و چوب (BWI) اين حملات به حقوق كارگران مبنى بر متشكل شدن و برگزارى مراسمهاى اول مه را محكوم ميكند. ما خوهان آزادى فورى و بدون قيد و شرط تمامى دستگيرشدگان اول ماه مه هستيم. ما همچنين از دولت ميخواهيم كه حقوق كارگرى از جله تشكليابى، تجمع و اعتصاب را محترم داشته، به آزار و اذيت فعالين كارگرى خاتمه بخشيده، تمامى كارگران زندانى را آزاد نموده و در فعاليتهاى تشكلات مستقل كارگران مداخله ننمايد."

ھنچنین  ويولا ويلكينز از سوی كارگران صنعتى جهان ملبورن، استراليا٬ در نامھ ای بھ تاریخ ۶ مه یھ مقامات جمھوری اسلامی نوشتھ است:

"پنج روز پس از حمله پليس به مرسم اول مه، در حدود ١٣٠ زن و مرد كماكان در بازداشت هستند. آنها در شرايط غير قابل قبولى در بند ٢٠٤ زندان اوين در تهران محبوس ميباشند. ما اين حملات به حقوق كارگران براى سازماندهى و برگزارى مراسمهاى اول مه را محكوم ميكنيم. ما خواهان آزادى فورى و بدون قيد و شرط تمامى دستگيرشدگان اول ماه مه هستيم. ما همچنين از دولت ميخواهيم كه حقوق كارگرى از جمله تشكل یابى، تجمع و اعتصاب را محترم داشته، به آزار و اذيت فعالين كارگرى خاتمه بخشيده، تمامى كارگران زندانى را آزاد نموده و در فعاليتهاى تشكلات مستقل كارگران مداخله ننمايد. آزادى تشكل يك حق انسانى جهانشمول است."

از سوی دیگر تيم داناوان دبیر اتحاديه خدمات عمومى و تجارتى PCS- شعبه دربى شاير-دربى-انگلستان در نامھ مشابھی بھ مسئولین جمھوری اسلامی بھ تاریخ ۶ مھ٬ جمھوری اسلامی را بخاطر نقض حقوق پایھ ای کارگران محکوم کرده و خواستار برسمیت شناختن حقوق کارگران و آزادی فوری ھمھ دستگیر شدگان شده است۔

حزب کمونیست کارگری ھمھ سازمانھا و اتحادیھ ھای کارگری جھان را فرا می خواند تا ضمن تداوم ارسال نامھ ھای اعتراضی بھ حمھوری اسلامی در محکومیت رفتار سرکوبگرانھ رژیم اسلامی نسبت بھ کارگران ایران٬ یک اعتراض جھانی برای آزادی کلیھ کارگران دستگیر شده را در دستور کار خود قرار دھند۔ تجربھ اعلام یک روز بھ نشانھ ھمبستگی با کارگران ایران در سطح جهان در سالھای گذشتھ تجربھ بسیار مثبتی است کھ جا دارد اینبار نیز در حمایت از دھھا فعال کارگری دستگیر شده تکرار شود۔ ما بھ سھم خود برای تدارک چتین اعتراض جھانی تلاش خواھیم کرد.

 

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

۹ مهر ۲۰۰۹

 

 


بازگشت به صفحه اول