بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

تماس با حزب

حميد تقوايى، ليدر حزب كمونيست كارگرى ايران
taqvaee@rogers.com

اصغر كريمى، رئيس هيئت دبيران حزب
asqarkarimi@googlemail.com
0044 77 83 277 036

خليل كيوان، دبير تشكيلات خارج حزب
khalil_keyvan@yahoo.se
0046704158999

محمد آسنگران، دبير كميته كردستان حزب
asangaran@aol.com
0049 163 34 58 007

محسن ابراهيمى، سردبير نشريه انترناسيونال
ebrahimi1@yahoo.com

مصطفى صابر ـ رئيس دفتر سياسى
mosaber.mosaber@gmail.com

شهلا دانشفر ـ دبير کميته سازمانده حزب
markazi@ukonline.co.uk
0044 777 98 98 968


مريم نمازى، دبيرکميته روابط بين الملل
m.namazie@ukonline.co.uk
0044 771 91 66 731

سيامك بهارى. مسئول دفتر مركزى
siabahari@yahoo.com
0046 739 86 80 51

مينا احدى
minaahadi@aol.com
0049 177 569 24 13

سازمان جوانان، نويد مينايى، دبير سازمان جوانان کمونيست
navidminay@gmail.com

كيان آذر
0046739248527
kian_azar99@yahoo.com

محمد شكوهى ـ آلمان
moshokohi@yahoo.de
0049 178 - 5396594


جليل جليلى ـ انگليس
wpiengland@googlemail.com
0044 79 50 92 44 34


بهروز مهرآبادی ـ سوئد
mojfz@yahoo.com
0046704227196


بابک يزدی ـ شرق کانادا
babakyazdi@yahoo.com


عباس ماندگار ـ غرب کانادا
abbasmoady@yahoo.com
001 604 727-8986

بهمن ذاكرنژاد ـ هلند
zakernejad@yahoo.com
0031 651 27 32 61


صابر رحيمى ـ نروژ
rahimi37@yahoo.com
004798694001


يدى كوهى ـ فرانسه
yadi.j100@free.fr

فريده آرمان، مالمو سوئد
farideh_arman@yahoo.com
0046 70 36 38 088

عبداله اسدى در گوتنبرگ
abe.asadi@glocalnet.net
0046737178819

روزنه، امير توكلى
amir_tavakoli2005@yahoo.se

محمد شكوهى
moshokohi@yahoo.de
0049 178 - 5396594

كانال جديد، رضا مرادى
rezamoradi@gmail.com
0044(0)7984427982


كيوان جاويد
keyvan.javid@gmail.com
0044 (0) 790 441 3525


بازگشت به صفحه اول