بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

اعتصاب كارگران فصلی نیشكر هفت تپه

 

بنا به گزارشی كه روز سه شنبه ١٩ آبانماه منتشر شده است، بیش از ١٠٠٠ نفر از كارگران فصلی نیگل سیاه كشت و صنعت نیشكر هفت تپه در اعتراض به عدم دریافت پاداش سالیانه خود، روز ١٨ آبانماه دست به اعتصاب زده و در محل كمپ نیگلی این شركت تجمع كردند.

 

لازم به یادآوری است كه این كارگران كه بصورت فصلی و موقت برای برداشت نیشكر و بریدن نی استخدام می شوند، از شرایط  کار دشواری برخوردارند و چهار تا شش ماه از سال را بیكار هستند.

 

حزب كمونیست كارگری از همه كارگران نیشکر هفت تپه، اعم از موقت و رسمی یا دائمی و فصلی، می خواهد كه متحد و یکپارچه و دوش به دوش هم به مبارزه برای عقب راندن مدیریت این شركت ادامه بدهند و بی توجهی و عدم رسیدگی به مطالبات خود را قبول نكنند. حزب از همه مردم آزاده منطقه می خواهد كه بی دریغ و قاطعانه از اعتراض به حق كارگران شركت كشت و صنعت نیشكر هفت تپه حمایت كنند.

 

 

آزادی، برابری، حکومت کارگری

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

 

حزب کمونیست کارگری ایران

١٠ نوامبر ٢٠٠٩، ١٩ آبان ١٣٨٨


بازگشت به صفحه اول