بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

انقلاب در دانشگاه به پیش می رود

"مرگ بر خامنه ای" در دانشگاه شیراز

 

فضای دانشگاه ها از بعد از ۱۳ آبان همچنان اعتراضی است. دانشجویان که روز ۱۳ آبان اعتراضات وسیعی در دانشگاههای مختلف برپا کرده بودند همچنان در اعتراض و اعتصاب به سر می برند. مطالبات و شعارهای دانشجویان در اعتراض به حکومت اسلامی و کاملا سرنگونی طلبانه است و نشان از عزم راسخ آنان برای پیگیری اعتراضات شان دارد. از جمله شعار های دانشجویان "مرگ بر خامنه ای"، "مرگ بر دیکتاتور" و زندانی سیاسی آزاد باید گردد است.

 

دانشجویان دانشگاه شیراز که تجمع با شکوهی را در روز ۱۳ آبان برگزار کرده بودند، در اعتراض به دستگیری ۳۰۰ نفر از دوستانشان دست به اعتراض و تجمع زدند. دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز روز ۱۶ آبان در تجمعی  به وحشیگری نیروهای سرکوبگر حکومتی و دستگیری دوستانشان اعتراض کرده و اقدام به اعتصاب غذا کردند. نیروهای سرکوبگر با باتوم الکتریکی و گاز اشک آور به دانشجویان حمله کردند، نوک حمله اوباش اسلامی به دانشجویان دختر بود. دانشجویان در مقابل با شعار "مرگ بر خامنه ای" و زندانی سیاسی آزاد باید گردد به تجمع خود ادامه دادند. در اثر حمله اوباش اسلامی تعدادی از دانشجویان آسیب جدی دیدند.

 

دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر نیز  روز ۱۶ آبان با اعتصاب غذا و چیدن سینی های غذای خود از محل غذاخوری تا مقابل دفتر ریاست دانشگاه به دستگیری دوستان خود، علی پرویز و سهیل محمدی، که پس از برنامه حضور صفار هرندی در دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر توسط حراست دانشگاه به پلیس امنیت معرفی شدند و نیمه شب قبل از ۱۳ آبان از خانه ی خود توسط نیروهای اطلاعات و پلیس امنیت ربوده شدنداعتراض کرده و خواهان آزادی دانشجویان زندانی شدند. فشار نیروهای سرکوبگر روی دانشجویان این دانشگاه زیاد است. اوباش وحشی اسلامی با کنترل ای میل ها و تماس های اینترنتی دانشجویان می خواهند فضای سرکوب و وحشت ایجاد کنند. دانشجویان به این تلاش های مذبوحانه اعتنا نمی کنند و با اعتراضات خود در مقابل آنان ایستاده و توطئه های آنان را خنثی می کنند.

 

دانشجویان دانشگاه هرمزگان نیز از روز ۱۶ آبان به مدت یک هفته کلاس های درس و دانشگاه را در اعتراض به وضعیت وخیم امکانات دانشگاه و برخورد های سرکوبگرانه مسئولان دانشگاه، تعطیل کرده اند. مرگ سعید نیکنام دانشجوی این دانشگاه که در اثر بیماری و نبودن امکانات بهداشتی و پزشکی جان خود را از دست داد نیز دانشجویان این دانشگاه را خشمگین کرده است. مسئولین این دانشگاه در مقابل اعتراضات دانشجویان به مرگ سعید و بیماری تعداد زیادی از دانشجویان دختر که به واسطه نداشتن خوابگاه و شرایط اسفبار بهداشتی بوده دست به تهدید دانشجویان زده اند، که این خود باعث خشم دانشجویان و بالاگرفتن اعتراضات آنان شده است.

 

مبارزات دانشجویان به ویژه در آستانه ۱۶ آذر تاثیر مهمی بر فضای جامعه دارد. دانشجویان همواره پیشروی مبارزه با حکومت اسلامی بوده اند و این بار هم با طرح مطالبات رادیکال و انسانی شان نوک حمله انقلاب و مبارزه مردم علیه حکومت اسلامی هستند.

 

سازمان جوانان کمونیست جوانان و دانشجویان سراسر ایران را فرا می خواند حول مطالبات به حق و انسانی خود اعتراضاتشان را سازمان دهند. آزادی همه دستگیر شدگان روز های اخیر و همه زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام، لغو احکام صادره برای دانشجویان و برچیده شدن نهادهای سرکوب از دانشگاه، لغو آپارتاید جنسی و معرفی آمرین و عاملین کشتار مردم توسط حکومت از جمله مطالبات دانشجویان هستند که از جمله در شعار "حکومت اسلامی نمی خواهیم" متجلی می شوند.

 

حکومت جنایتکاران اسلامی نفس های آخرش را می کشد، برای بقا دست به هر جنایتی می زند و جنایات  بی سابقه را از خود بروز می دهد، باید با قدرت انقلابی خود حکومت دزدان و قاتلان اسلامی را سرنگون کرده و دوره وحشی گری  شان را کوتاه کنیم.

 

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی و برابری

سازمان جوانان کمونیست

۱۸ آبان ۸۸، ۱۰ نوامبر ۲۰۰۹


بازگشت به صفحه اول