بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

اعزام تيم اعدام به كردستان براي قتل فعالين سياسي

تيم اعدامها روانه سقز شد٬ شيركو معارفي را به قرنطينه برده و هر لحظه ممكنست اعدام كنند.

شيركو دومين فعال سياسي است كه حكومت اسلامي ايران قصد كشتن او را دارد. تيم اعدام از تهران به كردستان آمده و به همراه گروسي رئيس دادگستري استان كردستان٬ در حال سفر كردن به زندانها و به قتل رساندن جوانان هستند. اين تيم مخوف اكنون روانه سقز شده و در آنجا نيز يك فعال سياسي و يك زنداني سياسي را كه از يكسال قبل زير فشار و شكنجه هاي وحشيانه بوده٬ به سلول انفرادي منتقل كرده اند و ممكنست فردا و يا پس فردا او را به قتل برسانند.

تيم اعدام كه از سوي لاريجاني و خامنه اي و احمدي نژاد به كردستان اعزام شده٬ ظاهرا قصد دارد حداقل ۱۲ نفر فعال سياسي كه در ليست اعدامها قرار دارند ٬ اعدام كنند. در مورد احتمال اعدام فعالين سياسي و دستور از تهران براي اجراي اين احكام قبلا نيز كميته بين المللي عليه اعدام ٬ هشدار داده بود.

اين يك واقعه بسيار مهم است و بايد از طرف همه احزاب و سازمانهاي اپوزيسيون جمهوري اسلامي٬ از سوي نهادهاي مدافع حقوق انساني و از سوي دنيا با عكس العمل درخور روبرو شود. حكومت اسلامي بايد بداند كه اوضاع سياسي امروز و آمادگي مردم براي اعتراض و مبارزه و تناسب قواي بين مردم و جانيان اسلامي٬ قابل مقايسه با دوران قتل عام وحشيانه توسط خلخالي و جنايتكاران اسلامي در روزهاي اول به قدرت رسيدن اين حكومت نيست و اكنون اين حكومت با مبارزات ميليوني مردم و با يك انقلاب عظيم عليه موجوديت اين دستگاه جنايت روبرو است. به قتل رساندن فعالين سياسي در كردستان بايد با موج بسيار گسترده اعتراضي در كردستان٬ ايران و جهان روبرو شود.

اين حكومت كه با ترس و لرز و با اعلام حكومت نظامي و روانه كردن مزدوران اسلحه به دستش به خيابانها ٬ احسان فتاحيان را اعدام كرد و امروز در كرمانشاه

چنان از خشم مردم ميترسيد كه حتي اجازه برگزاري مراسم به خانواده احسان فتاحيان نداد. حكومتي كه مراسم يادبود احسان را رسما با زور اسلحه و تهديد تعطيل كرد٬ نشان ميدهد كه چه ترسي از تجمع و اعتراضات مردم خشمگين دارد.

اعزام تيم اعدام به كردستان٬ بايد در دنيا و در سطح همه رسانه هاي بين المللي منعكس شده و بايد به دولتهاي جبون اروپايي ٬ فشار آورد٬ بالاخره در مقابل اين جانيان ٬ سياست انزواي سياسي كامل حكومت را در پيش بگيرند.

فاشيستهاي حاكم بر ايران ٬ روي همه حكومتهاي ديكتاتور را سفيد كرده اند. اين رفتار وحشيانه بايد با اعتراض همگاني در كردستان و در ايران روبرو شود.

كميته بين المللي عليه اعدام از همگان دعوت ميكند در ايران و در دنيا به اين جنايات وحشيانه حكومت اسلامي اعتراض كنند.

فردا شنبه در همه جا به خيابان بياييد و نشان دهيد كه نميگذاريد جمهوري اسلامي ايران فعالين سياسي

را اعدام كند.

كميته بين المللي عليه اعدام

۱۳ نوامبر ۲۰۰۹

minaahadi@aol.com

00491775692413 00491775692413


بازگشت به صفحه اول