بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

شيركو معارفي به قرنطينه زندان سقز منتقل شد.

 جمهوري اسلامي قصد اعدام اين فعال سياسي را دارد!

 

به همه سازمانهاي مدافع حقوق انسان ٬ به فعالين عليه اعدام٬ به مردم آزاده در سراسر جهان!

 

هم اكنون طي تماسي با ايران٬ مطلع شديم كه شيركو معارفي را به سلول انفرادي منتقل كرده و قصد كشتن دومين فعال سياسي در كردستان را دارند.

بعد از اعدام وحشيانه احسان٬ اينك نوبت شيركو معارفي است. جمهوري جنايتكار اسلامي ٬ با وقاحت كامل و با اعلام حكومت نظامي در كردستان و حمله به مردم معترض ميخواهد شيركو را نيز اعدام كند. اين وقاحت و بيشرمي جمهوري اسلامي را بايد فورا و با يك عكس العمل بين المللي گسترده پاسخ داد.

دوستان گرامي !

در هر جا كه هستيد ٬ بهر طريق ممكن به اين حكم اعتراض كنيد. مراسمهاي يادبود احسان را به صحنه هاي پرشور اعتراض عليه اعدام فعالين سياسي در ايران تبديل كنيد.

ما بايد امروز و فردا در همه جاي اروپا و كانادا و امريكا به خيابان ريخته و نشان دهيم ديگر اجازه نمدهيم جنايتكاران حاكم بر ايران فعالين سياسي را به اتهام واهي " محاربه"  و جنگ با خدا  بكشند.

به پا خيزيد و به اين حكم اعتراض كنيد . شيركو امروز به سلول انفرادي منتقل شده  و وكيل او ميگويد٬ هر لحظه احتمال اجراي حكم وجود دارد چرا كه به اجراي احكام دستور اجراي اين قتل را داده اند.

كميته بين المللي عليه اعدام از همگان ميخواهد فورا هر امكاني كه دارند به كار انداحته و عليه اين جنايت سازمان يافته اعتراض كنند. 

 

كميته بين المللي عليه اعدام

۱۳ نوامبر ۲۰۰۹

minaahadi@aol.com

00491775692413


بازگشت به صفحه اول