بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

فراخوان به اعتراض سراسری برای نجات جان شیرکومعارفی وعلیه موج اعدام توسط جمهوری اسلامی!

شیرکو معارفی درآستانه اعدام!

 

دادگاه انقلاب شهرستان سقز میخواهد شیرکو معارفی را اعدام کند. حکم اعدام شیرکو معارفی  درشعبه تجدید نظر استان کردستان وشعبه دیوان عالی قضایی جمهوری اسلامی مورد تایید شده است. براساس حکم دادگاه انقلاب اسلامی شیرکو معارفی به اتهام محاربه واقدام علیه امنیت ملی محکوم به اعدام شده است. طبق دستور دادستانی استان کردستان حکم جهت اجرا به شعبه اجرای احکام زندان مرکزی سقز ارسال شده است.

هیئتی متشکل از نماینده گان رهبری جمهوری اسلامی ، قوه قضاییه ، وزارت اطلاعات واداره زندانهای کل کشوربرای رسیدگی و اجرای احکام به کردستان آمده است.بیش از یک هفته است که پرونده فعالین سیاسی ومدنی را مورد بررسی قرارداده ودستور رسیدگی واجرای حکم فوری را برای زندانیان سیاسی داده اند. تیم قضایی وامنیتی استان کردستان با ریاست علی اکبر گروسی دادستان کردستان وفرماندهان امنیتی و انتظامی هیئت اعزامی از تهران را یاری میدهد.

بامداد روزبیستم آبانماه با حضور این این جانیان حکومت اسلامی احسان فتاحیان درزندان مرکزی سنندج اعدام شد دیگر پرونده های زندانیان سیاسی مورد بررسی مجدد قرار گرفته است. خطر اعدام جان دیگر زندانیان سیاسی ومدنی را به شدت تهدید میکند.

باید با تمام وجود دربرابر اقدامات وحشیانه سران و مسولین ریزودرشت جمهوری اسلامی مبارزه کنیم فرصت را نباید مجریان وقصابان دولت اسلامی داد. اعتراض درهرشکل ممکن ضروری است.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران اعدام زندانیان سیاسی وشهروندان مدنی را با هر اتهامی به شدت محکوم می کند وازهمه مردم آزادیخواه , فعالین مدنی , مدافعان حقوق بشر, شخصیت های سیاسی واجتماعی , رسانه های جمعی و احزاب وسازمانهای سیاسی میخواهد در اسرع وقت همه امکانات خود را برای اعتراض سراسری علیه اعدام شهروندان و فعالان سیاسی بویژه ممانعت از اعدام شیرکو معروفی بکارگیرند.

مردم شهرسنندج روزگذشته 21 آبانماه دراعتراض به اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان راه نشان دادند. مردم از جنایات جمهوری اسلامی خشمگین هستند. موجی از اعتراض وخشم اجتماعی شهرهای کردستان را فرا گرفته است. مردم دردانشگاهها، مدرسه ها و محل کاروزندگی خود به اشکال مختلف خشم واعتراض خود را ابراز می کنند. یک نیروی قدرتمند اجتماعی درحال غلیان است. باید این اعتراضات و تجمعات را سازماندهی ورهبری کرد. مبارزه متحد ویکپارچه درهمه عرصه های سیاسی واجتماعی درسطح بین المللی وداخلی میتواند مانع اعدام شیرکو معارفی شود.

اعتراضات وتجمعات را باید منسجم و قدرتمند کنیم. مردم درسالهای گذشته علیه اعدام و شکنجه زندانیان سیاسی وخشونت توسط نیروهای جمهوری اسلامی بارها وبارها با قدرت اجتماعی وسراسری به میدان آمده آمده اند. تحصن کرده اند ، اعتصاب سراسری کرده اند تظاهرات کرده اند وخشم واعتراض خود را دربرابر دستگاه سرکوبگر دولت اسلامی به نمایش گذاشته اند. تجربه ها ودرس های این اعتراضات، تحصن ها و اعتصابات گرانبها وآموختنی است. باید این تجارب را بکاربگیریم وبا قدرت اجتماعی دربرابرسبوعیت جنایتکاران اسلامی ظاهر شویم.

اعتصاب عمومی وتحصن درمکانهای عمومی  میتواند افسار سران هار جمهوری  اسلامی را مهار کند. تنها با اراده جمعی میتوان دست آدمکشان را ازسر شیرکو معارفی و صدها زندانی سیاسی واجتماعی کوتاه کرد.

 

مردم آزادیخواه، کارگران وزنان ستمکش، شخصیتها وفعالین سیاسی، اجتماعی وفرهنگی ، نهادهای مدافع حقوق انسان، احزاب وسازمانهای سیاسی  اعتراض به اعدام وخشونت امری همگانی است وظیفه همه ماست. فرصت را ازدست ندهید تلاش تا کنونی تان جای احترام وستایش است اما هنوز ابتدای کارهستیم همت کنید جنبش مردم معترض علیه اعدام وخشونت را پرتوان ترکنیم.

انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران با تمام امکانات به سازماندهی اعتراض علیه اعدام شیرکو معارفی وشکنجه وزندانی کردن شهروندان وفعالان سیاسی ومدنی می پردازد. انجمن دست یاری واتحاد به سوی همه شما برای پرتوان کردن اعتراضات اجتماعی دراشکال مختلف دارد.

 

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران

آزاد زمانی

22 آبانماه 1388


بازگشت به صفحه اول