بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

حکومت انسانی یک شعار استراتژیک

 

شعارها بدون ربط به جامعه و مبارزات جاری وشرایط مشخص مطرح نمیشوند

برای به پیش بردن امر مبارزه و روشن شدن افق میتوان گفت که یک شعار تاکتیکی ویا استراتژیک است.

بنظر من شعار حکومت انسانی یک شعار استراتژیک وبیشتر توضیحی وتکمیلی بوده ودر شرایط ایران که جامعه درحال جوش وخروش است وهر روز و درهر مناسبتی عمق مبارزات ومطالبات بیشتر شده و آ لترناتیوهای ناسیونالیست ها  و ملی مذهبی‌ها برای آینده ایران بصورت شعار مطرح  می‌شود یک نیروی انقلابی ودخیل ونه نظاره‌گر نیز میبایست شعار استراتژیک و آلترناتیو خود را در این شرایط حساس اعلام کند بطوری که متمایز با آلترناتیوهای ارتجاعی و ناسیونالیستی و مذهبی یوده و بیشترین اتحاد و همبستگی وامید و روشنگری وراهبری را برای جنبش به همراه داشته باشد  شعار حكومت انسانی در عین حال که  شعار تاکتیکی در لحظه کنونی جهت خلع سلاح کردن شعارهای انحرافی است  یک شعار استراتژیک جهت بیشترین اتحاد تمامی انسانها جدا از قومیت ملیت ومذهب و جنسیت و شعاری جهت نشان دادن هرچه روشنتر محتوای حکومت کارگری است و نوید  آیندی برابر برای همه انسانهای جامعه .بشارت دادن جامعه. سوسیالیستی و اقتصاد سوسیالیستی موردنظر گارکران باشکل حکومت شورايی است.شعار حکومت انسانی در کنار ونه جایگزین شعارهای حکومت کارگری وحکومت سوسیالیستی وحکومت شورایی شعاری مناسب مبارزات جاری جهت توده‌ای کردن کمونیسم کارگری ودخالت در انقلاب جاری مردم میباشد وبردن این امید ونوید به میان مردم که می‌شود ومیتوان جامعه انسانی بنا کرد

این شعار نه اتوپی نه پوپولیستی و نه همه باهم وخلقی بلکه شعاری کارگری بوذه چون کارگراننذ

که خواهان جامعه عاری از استثمار آزاد وبرابر  و متکی بر روابط انسانی برای همه هستند    .

    مردم اجحافات وجوهات و اختلافات غیر انسانی را با پوست وگوشت خوداحساس کرده وبه   تمامی آن‌ها نه میگویند وظیفه حزب کمونیستی است که اثبات کند وروشن نماید جامعه سوسیالیستی وانسانی چطور جامعه‌ای است وچگونه میتوان به آن رسید

بامید جامعه عاری از اعدام وبرابر وآزاد وفارغ از استثمار 

هرمز رها

13نوامبر 2009


بازگشت به صفحه اول