بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

ترجمه سخنرانی حسن پناهی ، سخنگوی کميته بين المللی عليه اعدام در شهر گوتنبرگ
در تظاهرات و راهپيمايی همبستگی فدراسيون سراسری پناهندگان ايرانی در شهر گوتنبرگ سوئد!
تاريخ ٢٠ نوامبر ٢٠٠٩
---------------------------

دوستان محترم!

دوستان محترم!
من نمی خواهم در اين هوای سرد و بارانی سخنرانی طولانی در اينجا داشته باشم . ما همه میدانیم چرا امروز در اینجا گرد آمده ايم !
دلیل اصلی تجمع ما وجود بی عدالتی و شرايط غیرانسانی است که به پناهندگان تحميل شده است

زنان و کودکانی که برای ادامه زندگی و از روی ناچاری و شرايط بد اجتماعی و سياسی از دست رژيمهای دیکتاتوری فرار کرده اند، با این امید که آنها در کشورهای اروپايی تحت قوانين و کنوانسیون های بین المللی دفاع از حقوق انسانی قرار خواهند داشت و با آنها به شيوه ای انسانی برخورد و تحت نظارت اين قوانين قرار خواهند گرفت

اما متاسفانه دولتهای اروپايی بطور کامل از قوانينی که حتی خود زیر آنها را امضاء کرد ه اند، چشم پوشی ميکنند

ما ميخواهيم! انسانيت اين را ميخواهد! که دولتها سياست پناهنده پذیری خود را تغيير دهند و دولتها بايد اين تغيير را در دستور کار خود قرار دهند

مردم حق دارند در يک جامعه امن و آزاد و به دور از استرس و ترس، از يک زندگی بر اساس استانداردهای قابل قبول امروزی برخوردار شوند

با اين مقدمه ميخواهم به شرایط امروز ايران نگاهی کوتاه داشته باشم

من ميخواهم که همه ما با کمی تمرکز موقيعت اخير ايران را در نظر بگيريم و اینکه امروز در آنجا چه ميگذرد و چه شرايطی بر آن حاکم است
مختصرأ بايد گفت!
ايران کشوری است با حاکميتی ديکتاتوری و يک دولت فاشيست و مذهبی !
يک گروه جنايتکار حرفه ای که ميکشند، اعدام ميکنند، تجاوز ميکنند، زندان ميکنند و شکنجه میدهند
آنها هيچ مرزی برای سرکوب و ارعاب و ايجاد محدوديت برای مردم نمی شناسند
در ايران آپارتاید جنسی قانونی است و داشتن آزاديهای سياسی و اجتماعی يک رويای لوکس و نايافتنی!

اما با کمال مسرت، امروز مردم بعد از ٣٠ سال ديگر نمی خواهند که زير سرکوب و فشار این حکومت قرار داشته باشند و به خيابانها ريخته اند و می خواهند که این حکومت را به زير بکشند و سرنگون کنند!

يک انقلاب کامل و انسانی در ايران در جریان است و مردم جهان از اين بابت بسیار خوشحال، وقتی که مشاهده ميکنند که چگونه مبارزات مردم برای به زير کشیدن اين حکومت ارتجاعی و وحشی هر روز اوج تازه ای ميگيرد

شرايط انقلاب، دستگير يها، شکنجه و زندان تعداد زيادی از خبرنگاران،دانشجويان و مردم عادی را مجبور کرده است که برای حفظ و امنيت خود کشور را ترک و از ايران فرار کنند
آنها برای امنيت خود و ادامه زندگی نياز به يک کشور امن دارند!
اين از يک طرف، و از طرف ديگر صدها پناهنده برای يک زندگی نرمال با حقوق شهروندی سالهاست که در انتظار به سر ميبرند
در ميان آنها خانواده های بچه دار و مجردين مرد و زنی وجود دارد که بدون برخورداری از هيجگونه حقوق شهروندی و اجتماعی و با نازلترين شرایط زندگی سالهاست که در انتظار بسر ميبرند
مسئولين دولتی برای بوجود آوردن چنين شرايطی و تحميل آن به پناهندگان بايد خجالت بکشند
من ميگويم! ما ميتوانيم و بايد برای ايجاد بهبود و تغييرات اساسی به نفع پناهندگان مبارزه کرد و تا تغيير این شرايط بايد اين مبارزه را ادامه دهيم
مسئولين دولتی و پناهندگی بايد جوابگوی خواستهای ما باشند آنها مسئول تمامی اين نارسائيها و سختيها و شرایط غير انسانی برای پناهندگان در سوئد هستند!
هيچ انسان آزاديخواه و هيچ سازمان مدافع حقوق انسانی نبايد در این مورد سکوت اختيار کند
ما همه با اتحاد و همبستگی خود ميتوانيم به ایجاد این تغيير کمک کنيم و دولتها باید سیاستهای غیر انسانی خود در مورد پناهندگان را تغيير دهند
با تشکر و درود به همه شما شرکت کنندگان در تظاهرات بزرگ امروز
حسن پناهی
٢٠ نوامبر ٢٠٠٩


بازگشت به صفحه اول