بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

بیانیه کانون نویسندگان ایران در تبعید

 

مردم آزاده جهان

شما را به یاری میطلبیم!

 

جمهوری اسلامی، در بنبست سخت تبهکاری خود چنان فرو رفته است که اکنون دیگر جز سرکوب همه جانبه و آشکار چاره دیگری برای ادامه حیاط خود نمیبیند.

 

مردم ایران هر روز قربانی درندهخوئی حکومتی میشوند که در سرگیجه سیاستهای غیرانسانی و افسار گسیخته خود به شدت فرو رفته و در ادامه حیات درمانده است.

 

جمهوری اسلامی هر گام و حرکت مردم را در بیان حق و حقوق خود و اعتراض به سرکوب و کشتار و تجاوز و زندان به بیرحمانهترین شکل سرکوب میکند و حتی اعتراضات آرام و مسالمتجوی مردم را به خاک و خون میکشد. زندانهای جمهوری اسلامی بار دیگر درها را بستهاند و بیم آن میرود که فاجعه کشتار همگانی زندانیان سیاسی در سال ١٣٦٧ شمسی تکرار شود و هزاران تن از زندانیان سیاسی در سیاه چالهای جمهوری اسلامی به قتل برسند.

 

کانون نویسندگان در ایران نیز نگرانی خود را از تشدید سرکوب و موج تازه کشتار، و هجوم به مراسم بزرگداشت جان باختگان قتلهای زنجیرهای که با لشكركشى بی‌سابقه‌ پليسى و نظامى روبه‌رو بوده است اعتراض کرده و در آخرین اطلاعیه خود بیان داشته است: بر بستر همين تشديد سركوب و خفقان است كه حتى براى ساده‌ترين اعتراض‌ها و ابراز بيان‌ها حكم اعدام صادر می‌شود.

 

کانون نویسندگان ایران در تبعید، همصدا با هموندان خود در ایران و در اعتراض به سرکوب همه جانبه و بیحقوق بیسابقه مردم ایران در همه زمینههای زندگی اجتماعی و سیاسی و خصوصی، از مردم آزاده جهان درخواست یاری میکند تا صدای خود را به اعتراض در برابر این درندگی شدت یافته رژیم جمهوری اسلامی بلند کنند و از احزاب و سازمانهای سیاسی و اجتماعی، نهادهای دموکراتیک، رسانههای گروهی و قدرتهای سیاسی حاکم در کشور خود بخواهند که رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر نقض وحشیانه حقوق بشر و سرکوب بیسابقه مردم ایران زیر فشار قراردهند.

 

کانون نویسندگان ایران در تبعید

4 آذر ١٣٨٨ - 25 نوامبر 2009


بازگشت به صفحه اول