بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

به پارلمان اروپا و سازمان ملل  

 

روز جهاني عليه خشونت بر عليه زنان٬ روزاعتراض عليه حكومت زن ستيز اسلامي

 

براي رسيدگي به جنايات عليه زنان در زندان گوهردشت٬ يك هيئت به ايران اعزام كنيد! 

 

 

اين نامه را در۲۵ نوامبر٬ روز جهاني اعتراض به خشونت بر عليه زنان٬ مي نويسم. از نظر من كلمه " خشونت" در توضيح  آنچه حكومت اسلامي ايران بر عليه زنان اعمال ميكند٬ گويا نيست. بايد به دنبال كلمات ديگري بود تا عمق رذالت و انسان ستيزي سياستهايي را توضيح دهيم كه اين حكومت عليه زنان اعلام و اجرا ميكند.

من دراينجا در مورد حجاب و آپارتايد جنسي و يا سنگسار و اعدام حرف نميزنم٬ در اين نامه ميخواهم فقط در مورد زندان گوهردشت و يك سند مهم جنايت عليه بشريت حرف بزنم. 

در زنداني در شهر كرج به اسم گوهردشت ٬ اخيرا پرده از جناياتي برداشته شده كه غير قابل تصور است. زنان در فاصله سني ۲۲ تا ۳۰ سال  به اتهام " بدحجابي" و يا مصرف مواد مخدر٬ دستگير ميشوند. زندانبانان آنها را در يك سلول انفرادي قرار داده و مدتها آزارشان ميدهند. سپس مجبور ميكنند كه اين زنها سندي را امضا كنند و اعتراف به" فساد اخلاقي" كنند. سپس اين افراد را با اسنادي كه به زور از آنها اخذ كرده اند به دادگاه فرستاده و به زندانهاي طويل المدت محكوم ميكنند. و بعد ازاعلام حكم زندان عملا از اين زنان بعنوان برده جنسي استفاده كرده و سو استفاده جنسي و تجاوز سازمان يافته به اين زنان شروع ميشود. اگر زني مقاومت ميكرده٬ او را مورد بدترين شكنجه ها قرار ميدهند و سپس با همكاري روانپزشك زندان به اين زنان داروهاي قوي روانگردان داده و اين زنان را معتاد و اسير خودشان ميكنند. وقتي تجاوز كنندگان از دست اين زنان خسته ميشوند٬ آنها را در اطاقهاي زندان به دار ميكشند و اعلام ميكنند كه اين زنان خودكشي كرده اند. طبق اخباري كه از ايران به دست ما رسيده ٬ قتلهاي زنجيره اي زنان دربند ۷ زندان زنان گوهردشت از چهار سال قبل يعني از سال ۲۰۰۵ شروع شده است. ابتدا اين قتلها در جلوي چشم بقيه زنان اتفاق مي افتاده و سپس اين قتلها را در سلولهاي انفرادي انجام ميدهند. در پرونده علت مرگ را خودكشي و يا نرسيدن مواد مخدر اعلام ميكنند. نام تعدادی از زنان زندانی که در قتلهای زنجیره ای زندان گوهردشت به قتل رسیده اند به قرار زیر می باشد:

۱.  مهناز اکبر تهرانی تاریخ قتل سال ۲۰۰۹

۲.هدیه مویدی تاریخ قتل سال ۲۰۰۹

۳. شیرین ذوقی فتوت تاریخ قتل سال ۲۰۰۹

۴. کاترین صفا کرمانشاهی تاریخ قتل سال ۲۰۰۵

۵.مینا ملکی تاریخ قتل سال ۲۰۰۵

۶. فرشته رجب زاده تاریخ قتل سال ۲۰۰۵

۷. آرزو عبدی تاریخ قتل ۲۰۰۵

۸. هانیه هادیان تاریخ قتل نامشخص

۹. فرشته تاريخ قتل نامشخص

 

نام مسئولين اين زندان و متهمين اصلي اين جانيات اينها است:

علی حاج کاظم رئیس زندان، علی محمدی معاون زندان،رضا ترابی رئیس بازپرسی زندان ،خادم رئیس قبلی بند۱ ،کرمانی و فرجی رئیس و معاون حفاظت و اطلاعات و همچنين سيمين جليلوند رئيس بند ۷ زنان ٬ مريم خادم شريفي رئيس قبلي بند ۷

 

اين رفتار وحشيانه و قرون وسطايي با زنان باعث مرگ تعداد زيادي شده كه تاكنون اسامي نه نفر از زنان قرباني اعلام شده است. 

 

طبعا همه شما در جريان اعتراضات اخير در ايران٬ مطلع شديد كه در زندانهاي ايران٬ حكومت اسلامي چه جناياتي عليه دستگيرشدگان انجام داد. تجاوز دسته جمعي به دختران و پسران جوان و قتل بيش از ۱۰۰ نفر كه اسامي و عكسهاي آنها در دسترس كميته بين المللي عليه اعدام است٬ نمونه بارز سبعيت حاكمين جنايتكار است.

جنايت غير قابل تصوردر زندان گوهردشت عليه زنان٬ بيانگر نگرش و زن ستيزي يك حكومت عميقا ارتجاعي٬  ضد زن و فاسد است. حكومتي كه زنان را بنا به تعريف برده جنسي مردان ميداند و اززنان تنها و تنها سو استفاده جنسي و له كردن حقوق و وحرمت انساني آنها را مي شناسد٬ تنها چنين حكومتي  ظرفيت انجام دادن فجايعي اين چنيني در زندانهايشان را دارد. به وقايع هولناك زندان گوهردشت نگاه كنيد تا جايگاه و حرمت زنان در ايران تحت حاكميت جمهوري اسلامي را بشناسيد.

در مقابل اين جنايات نبايد سكوت كرد. مماشات با حكومت اسلامي ايران كافي است. روز ۲۵ نوامبر روز جهاني عليه خشونت بر عليه زنان است و بايد حكومت زن ستيز اسلامي را علنا و رسما محكوم كرد.  ما فورا از اتحاديه اروپا و سازمان ملل ميخواهيم كه براي رسيدگي به اين جنايات هولناك يك هيئت ويژه بازرسي به ايران براي بررسي پرونده  اين جنايت اعزام كنند.

 

 

مينا احدي كميته بين المللي عليه اعدام

minaahadi@aol.com

www.adpi.net

00491775692413  


بازگشت به صفحه اول