بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

انترناسیونال ٣٢٤

علیه اعدام، علیه جمهوری اسلامی
مصاحبه با مینا احدی

انتنرناسیونال: شما در ماه نوامبر در چهار شهر آلمان سخنراني كرديد. موضوعات چه بود و از طرف چه كساني دعوت شده بوديد؟
مينا احدي: من در ماه نوامبر در شهرهاي مونيخ٬ ارلانگن٬ ترير و فرانكفورت به دعوت سازمانهاي آتئيست وسكولار آلماني و همچنين سازمان تره ده فام بزرگترين سازمان زنان در آلمان و سازمانهاي مدافع حقوق پناهندگي سخنراني كردم . موضوع سخنرانيهاي من معرفي كتابم و فعاليتهاي ما در دفاع از سكولاريزم و مهمتر از همه اوضاع سياسي ايران بود و در نهايت بحثها به جنبش انقلابي مردم در ايران و راههاي دفاع از اين مبارزات٬ نقش زنان در اين جنبش٬ نقش دولتهاي غربي و چه بايد كرد٬ منجر ميشد.

انترناسیونال: اول در مورد ارلانگن ميپرسم كه خبر اينكه سفير حكومت اسلامي نيز در آنجا دعوت بود و سخنراني اش بر اثر اعتراضات ملغي شد٬ نيز شنيديم. موضوع چه بود؟
مينا احدي: ارلانگن شهر كوچكي است در حاشيه نورنبرگ آلمان٬ و در آنجا روز ۴ نوامبر من سخنراني داشتم. اومانيستها و سازمان سكولاريست شهرارلانگن از من دعوت كرده بود و چند روز قبل از اين برنامه از سركنسول حكومت اسلامي در مونيخ نيز نازيستهاي آلماني دعوت به سخنراني كرده بودند. به محض انتشار خبر اين دعوت ٬ موجي از اعتراض و خشم در آلمان به راه افتاد و دو روز طول نكشيد كه در سايت نازيها نوشتند٬ به دليل اوضاع متشنج ٬ سخنراني سركنسول لغو ميشود و اظهار اميدواري شد٬ در شرايط بهتري از اين فرد دعوت مجدد كنند.
اين خبر و همزمان سخنراني من در شهر توجه ها را به يك مسئله جلب كرد كه منهم در سخنراني ام آنرا مطرح كردم. جنايتكاران اسلامي٬ نه نمايندگان مردم ايران بلكه قاتلين مردم هستند. ما سفراي واقعي مردم ايران هستيم و ميليونها نفري كه به خيابان آمده و شعار سرنگوني حكومت را سر داده اند٬ با پاهاي خود حكم به رفتن حكومت اسلامي داده اند. سخنراني من در مورد ايران و راههاي سرنگون كردن حكومت و دفاع از جوانان و زنان و مردان در ايران بود و از من انسانگرايان و مدافعين عدم دخالت مذهب در زندگي مردم دعوت كرده بودند. ازنماينده حكومت اسلامي ٬ نازيستها و فاشيستها دعوت ميكنند.

انترناسیونال: در مورد انقلاب در ايران و ابعاد مبارزات مردم و جنبه هاي مختلف اين حركت٬ آيا صدها نفر حاضرين در چهار جلسه شما٬ حرفي ميزدند٬ آيا تصويري از اين حركات داشتند؟
مينا احدي: درست همين موضوع سخنراني من بود. اینکه كدام تصوير از جنبش انقلابي ايران در رسانه ها مطرح ميشود و افكار عمومي از كدام جنبش حرف ميزند. من در اين چهار جلسه گفتم كه دولتهاي غربي و دولت آلمان همواره از ايران ومردم و جنبشهاي آنجا تصوير غلطي ارائه داده است. دوراني گفتند ايران كشور اسلامي است٬ مردم مسلمان هستند و فرهنگشان متفاوت با مردم غرب. پس شايد حجاب چندان بد نيست و اعدام و سنگسار با فرهنگ آنها " خوانايي" دارد؟
اين تصوير به دليل منافع مادي معيني ترويج و تبليغ ميشد. دولت آلمان مشغول داد و ستد با ايران بود و از منافع كنسرنهايي دفاع ميكرد كه روابط حسنه سياسي با دولت ايران را انتظار داشتند تا بازارشان كساد نشود. اگر مردم عادي در غرب٬ در خيابان عليه سنگسار بوده و انتظار عملي و حركتي عليه بربريت اسلامي را داشتند٬ گفته ميشد ايران اسلامي است و مردم آنجا مسلمان هستند و ..... شايد زنان آنجا زياد هم ناراحت نميشوند اگر ازدواج اجباري ميكنند و در نهايت شايد چندان هم وحشيانه نيست اگر سنگسار ميشوند٬ ما نميتوانيم كمكي بكنيم. فرهنگها باهمديگر متفاوت است و حقوق افراد بستگي به فرهنگ آنها دارد.... و توجيهاتي از اين قبيل. ما در مقابل اين تصوير ايستاديم. ما از جهانشمولي حقوق انساني حرف زديم و عليه نسبيت فرهنگي صف كشيديم. امروز در مورد انقلاب در ايران چنين گفته ميشود: موسوي در انتخابات راي نياورد٬ و مردم ريختند به خيابان و موسوي و كروبي رهبر اين حركات و رهبر" اپوزيسيون" هستند و هدف و آينده اين مبارزات كنار زدن احمدي نژاد و آمدن موسوي و شركا است. اين تصويري به غايت مغرضانه و غلط از موضوعي است كه در ايران در جريان است. من در چهار جلسه و در جمع صدها نفر همين تصوير را نقد كردم. انتخابات در ايران يك مضحكه بيشتر نبود و نيست٬ انتخاباتي كه از بين چهار مرد كه سي سال در قدرت بوده اند٬ يكي را بايد انتخاب كني٬ مسخره است . انتخاباتي كه در آن زن نميتواند كانديد شود٬ احزاب سياسي حق كانديد شدن ندارند و آزادي بيان و عقيده وجود ندارد٬ انتخابات نيست. حركت ميليوني مردم قبل و بعد از اعلام نتيجه انتخابات شروع شد٬ اما اين يك حركت اعتراضي عليه كليت رژيم بود و در ادامه اعتراضات گسترده كارگران٬ دانشجويان معلمين و زنان بود كه روزانه در ايران در جريان بوده و مطبوعات غربي آنرا منعكس نميكردند. مردم خودشان گفتند انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است. اين يك انقلاب عظيم عليه همه قوانين و سنتهاي ضد انساني اسلامي است كه مردم و بويژه جوانان از آنها جانشان به لب رسيده است. من اين تصوير را ميدادم و خاطر نشان ميكردم كه ۱۵ سال است كه در رسانه ها و در جلسات سخنراني خودم٬ با اين تصاوير غلط در آلمان و در اروپا٬ در افتاده ام.

انترناسیونال: عكس العمل حاضرين به اين تصويری که تو ارائه دادی چه بود٬ سوالات چه ها بودند؟
مينا احدي: بنظر من توافقي بزرگ با اين تصوير در جمع ديده ميشد . سوالات اساسا اين بود كه ما چه بايد بكنيم. چگونه از اين مبارزات دفاع كنيم؟

انترناسیونال: و پاسخ شما چه بود٬ چگونه بايد دفاع كنند؟
مينا احدي: از نظر من غرب و دولتهاي غربي و دولت آلمان در ايران نقش بازي ميكنند. آنها هميشه در مقابل جنايات حكومت اسلامي سكوت كرده و با مماشات و همين سكوت و ادامه روابط با حكومت٬ پشتوانه مهمي براي حكومت اسلامي بوده اند. مردم غرب اما همواره پشتيبان ما بوده و در كمپين ها و فعاليتهايي كه ما عليه حكومت اسلامي انجام داده ايم٬ از مردم دفاع كرده اند. بويژه امروز با ديدن حركت ميليوني مردم و با ديدن قتل ندا و سهراب و دهها نفر در ايران ٬ با ديدن صحنه هاي پرشور اعتراض عليه حكومت و سران جناتيكار آن٬ مردم در غرب بهمراه مردم ايران اشك ريختند و يا با ديدن موفقيت ها به شوق آمده و از اين جنبش دفاع كردند. من واضح گفتم كه دولت آلمان در كنار جنبش ملي اسلامي٬ چه آن بخش حكومتي و چه جناح مغضوب حكومت ٬ همواره در مقابل مردم ايران بوده و در عوض مردم وسازمانهاي مترقي در اروپا در كنار مردم ايران بوده اند. پيام من در اين جلسات اين بود٬ دولتهاي غربي و دولت آلمان را زير فشار بگذاريد و از خواستهاي ميليونها مردم در ايران براي سرنگوني حكومت اسلامي دفاع كنيد.
از نظر من .امروز بسيار سرنوشت ساز است كه مردم غرب از آلترناتيوي دفاع كنند كه براي مردم آزادي ٬ رفاه٬ مدرنيسم٬ برابري و زندگي بهتر به ارمغان مي آورد. پيام من در اين جلسات اين بود از ما دفاع كنيد. جرياني و حزبي كه سالها است در سنگر اول مبارزه عليه حكومت اسلامي واسلام سياسي ايستاده و يك سابقه درخشان دفاع از حقوق و حرمت انساني دارد. جرياني كه از انقلاب دفاع كرد و آنرا قدم به قدم ساخت.

انترناسیونال: آخرين سوال من در مورد اعدامها در ايران است. اخبار حاكي از اعدام ۱۱۵ نفر در دوره بعد از انتخابات است٬ آيا نميتوان در دنيا جنبشي بزرگتر عليه اين جنايات دولتي سازمان داد؟
مينا احدي: طبعا جمهوري اسلامي ايران با شدت دادن به اعدامها و بويژه اعدام فعالين سياسي ٬ به عينه به همه نشان داد كه جايگاه اعدام در اين حكومت چيست. اعدام براي ترساندن مردم است و حكومت اسلامي اكنون از وحشت شدت گرفتن اعتراضات و سرنگون شدن حكومت به اعدامها شدت بخشيده است. اما در مقابل اين جنايات چه بايد كرد؟ طبعا پاسخ منهم اينست كه بايد بيش از اينها عليه اعدام نيرو بسيج كرد و بيش از اينها بايد اعتراضات بين المللي سازمان داد.
اگر اعدام يك ستون مهم حكومت اسلامي است٬ مبارزه عليه اعدام نيز يك ضربه قاطع به كليت حكومت اسلامي است و مردم غرب را بايد به اين حركت و اهميت آن در سرنگوني حكومت و اهميت آن در دفاع از مردم ايران ٬ قانع و بسيج كرد. ما حزبي هستيم كه با دست بردن به قلب انسانها در دنيا حركات موفق و گسترده جهاني عليه اعدامها سازمان داده ايم . امروز از هميشه اوضاع مناسب تر است و بايد به يك جنبش گسترده تر بين المللي عليه اعدام در ايران دامن بزنيم. و ما براي شدت بخشيدن به كل مبارزات مردم در ايران و در دنيا عليه اعدامها مشغول فعاليت هستيم.*


بازگشت به صفحه اول