بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

مصاحبه ايسكرا با عبدل گلپريان
در مورد اعتصاب کارگران خبازیهای سنندج


ايسکرا: دور جديدي از اعتراض و اعتصابات کارگري را شاهد هستيم. در سقز تجمع صدها نفره و درسنندج نيزاعتصاب کارگران خبازيها در جريان بود كه كارگران خبازي ها در سنندج موفق به كسب افزايش دستمزدهايشان شدند. اگر ممکنه در مورد حركتهاي اعتراضي اخير كارگران و چگونگي مبارزه كارگران خبازي سنندج براي خوانندگان ايسکرا مقداري توضيح دهيد؟
عبدل گلپريان: قبل از هر چيز از اين فرصت استفاده مي كنم و به همه كارگران خبازي هاي سنندج درود مي فرستم. موفقيت كارگران خباز در سنندج كه با مبارزه پيگير خود نه تنها توانستند مانع از كاهش دستمزدها شوند بلكه موفق به افزايش دستمزدهاي خود نيز شدند، بدون شك اين موفقيتي براي جنبش كارگري است.
در پاسخ به سئوال شما بايد بگويم كه اعتصاب و تجمعات کارگري در سراسر كشور پديده جديدي نيست در چند سال اخير اين مبارزات مرتب در حال افزايش بوده است. اما چيزي كه تازگي دارد اين است كه در چند ماه اخير و با گسترش جنبش هاي اعتراضي مردم عليه حكومت اسلامي، كارگران بخشهاي مختلف توليدي در سراسر كشورنيز، با روحيه اي تعرضي تر نسبت به گذشته و براي احقاق حقوق پايمال شده خود به ميدان آمده اند ومبارزه زنجيره اي و هر روزه اي را آغاز كرده اند. بي حقوقي کارگر، عدم پرداخت دستمزدها، تورم سرسام آور که قبل از هر کس زندگي کارگر و خانواده هاي کارگري را مورد هجوم قرار ميدهد و دهها مشکل ديگر از اين دست مترادف است با اعتراض و جنگيدن کارگر براي بدست آوردن حقوق پايمال شده خود و خانواده اش که از جانب کارفرما و دولت حامي آنان به يغما رفته است.
تجمع و اعتراض کارگران خبازيهاي سقز و سنندج نيز برهمين بستر قرار دارد. روز چهار شنبه ٢٢ مهرصدها نفر از کارگران خباز شهر سقز در اعتراض به عدم افزايش دستمزدهايشان در مقابل اداره کار تجمع اعتراضي برپا کردند. کارگران خبازيهاي سقز در اين تجمع تهديد کردند که در صورت عدم افزايش دستمزد ها، کار را متوقف و نانوايي ها را تعطيل خواهند کرد. کارگران اعلام کردند که بارها به شيوه هاي مختلف خواهان افزايش دستمزدهاي خود بوده اند اما سنديکا، کارفرما و نمايندگان سنديکا با همکاري اداره امور اجتماعي، بعد از گذشت هفت ماه هنوز به خواست کارگران مبني بر افزايش دستمزد آنان تن نداده اند.از سوي ديگر کارگران اکثر نانوائي هاي سنندج نيز بويژه کارگران لواش پزيها روز چهارم آبانماه و بنا بر تصميم قبلي به مدت سه ساعت در اعتراض به عدم توجه به خواستهايشان دست از کار کشيدند. بدنبال اين اعتصاب سه ساعته بود كه فرماندار سنندج صبح همانروز در محله حاجي آباد طي ملاقاتي با کارگران، به آنان وعده داد که تا روز پنج شنبه به خواستهاي آنان رسيدگي خواهد شد. در اين ملاقات کارگران نيز اعلام کردند چنانچه تا روز پنج شنبه هفتم آبانماه در راستاي خواست آنان مبني برافزايش دستمزدها و جلوگيري از کاهش دستمزدهايشان اقدامي عملي صورت نگيرد اعتصاب خود را اين بار به مدت يکروز کامل از سر خواهند گرفت.


ايسكرا: شما به اين مسئله اشاره كرديد كه كارگران خبازيهاي سقز از نقش سنديكا و نمايندگان آن بعنوان طرف خطاب در رديف كارفرما و دولت و اداره امور اجتماعي اسم برده اند، قاعدتا سنديكا بايد از منافع كارگران حمايت كند. قدري بيشتر توضيح دهيد كه آيا سنديكاي خبازان سقز در همراهي با كارفرما و اداره امور اجتماعي چه جايگاهي دارد و در كدام سو ايستاده است؟
سنديكاي كارگران خباز در سقز از سال ۸۳ به بعد وارد دور تازه اي از اعتراض راديكال و دفاع از حقوق كارگران شد. رهبران و فعالين اين سنديكا بارها دستگير و زنداني شدند. جمهوري اسلامي از يك طرف رهبران و فعالين اين سنديكا را زنداني و تهديد كرد و از طرف ديگر براي انتخاب هيئت مديره مستقيما دخالت كرد و از كانديد شدن كارگران فعال و راديكال جلوگيري كرد. فضايي ايجاد كرد كه هيئت مديره اخير كساني باشند كه اهل سازش و معامله با مقامات دولتي باشند. كارگران نانوائيهاي سقز اكنون با هيئت مديره اي روبرو هستند كه نميخواهد از خواست كارگران دفاع كند. اين موضوع مورد اعتراض كارگران است. من همينجا همه كارگران خبازيهاي سقز را فرا ميخوانم كه تلاش كنند افراد مورد اعتماد و مدافع حقوق كارگران را به جاي افراد سازشكار و ناپيگير كنوني انتخاب كنند. براي اين كار بايد كارگران مجمع عمومي خود را تشكيل بدهند و تجديد راي گري و انتخابات هيئت مديره را در دستور كار خود قرار دهند.
ايسكرا: خواست محوري كارگران خباز شهر سقز و سنندج حول افزايش دستمزدهاست. آيا بجز اين خواستهاي ديگري مطرح شده است؟ مسئله افزايش دستمزد كارگران خبازيها چه روالي را طي نمود؟
عبدل گلپريان: خواست افزايش دستمزد يكي از محوري ترين خواست كارگران در سرتاسر ايران است. به تناسب سطح تورم كه بطور روزانه و حتي ساعتي افزايش پيدا مي كند، اين كارگران هستند كه همچنان با همان دستمزد ثابت، ناچيز و بخور و نمير بايد شب را به صبح و صبح را به شب برسانند. صاحبان كار و سرمايه و در راس آنها دولت، در مقابل تورم، بالا رفتن قيمت مايحتاج عمومي مردم نه تنها مشكلي ندارند بلكه سرمايه كلاني هم به جيب مي زنند. كارگر و خانواده هاي كارگري نيز نمي خواهند اين ذلت را بپذيرند و با تكيه بر قدرت اتحاد و همبستگي خود، تصميم گيري در مجمع عمومي و انتخاب نمايندگان منتخب خود براي افزايش دستمزدها و ديگر مطالبات كارگري مدام مبارزه كرده اند. هر چند خواست محوري كارگران افزايش دستمزدهاست اما دهها خواست و مطالبه ديگر نيز دارند كه در مقاطع مختلف براي بدست آوردن آن مبارزه كرده اند. بازگشت به كار كارگران اخراجي، بيمه بيكاري و درماني، حق اعتصاب و تشكل، امكانات ايمني و رفاهي در محل كار، حق اياب و ذهاب، مبارزه براي بدست آوردن دستمزدهاي معوقه وو... بخشي از مطالبات پايه اي كارگران است اما در تجمع و اعتصاب اخير كارگران خبازيهاي سنندج و سقز خواست افزايش دستمزدها مطرح بود. كارفرمايان نيز مدام در صدد افزايش قيمت نان بوده اند مثلا يك نمونه پنهان از افزايش قيمت نان اين است كه سنگك كه با قيمت دولتي يك عدد ٨٥ تومان بفروش مي رسد، صاحبان خبازيها اعلام كرده اند از آنجا كه مشتري با خريد يك عدد سنگك ١٠٠ تومان مي پردازد، لذا ١٥ تومان باقيمانده مبلغ چنداني نيست كه به مشتري باز گردانده شود و از اين رو گفته اند كه قيمت يك عدد سنگك ١٠٠ تومان باشد. به اين شكل و با اين توجيه عاميانه كه گويا ١٥ تومان پولي نيست كه در معاملات دست بدست شود، مي خواستند قيمت نان را بالا ببرند. در حاليكه با عدم بازگرداندن همين ١٥ تومان به مشتري كه اگر فرض كنيم روزي هشتصد نان سنگك در يك خبازي توليد و به فروش برسد، مبلغي معادل دوازده هزار تومان كه برابر با دستمزد يك روز كارگر خبازي است عايد صاحب كار مي شود. در اين ميان قدرت خريد مشتري پايين مي آيد و كارگر خبازي نيز بايد با همان دستمزد بسازد. بنابراين در اينجا فقط صاحب سرمايه است كه همچنان سود بيشتري عايدش مي شود. معمولا هم يك نفر در آن واحد صاحب دو الي سه خبازي است و با طرح همين داستان ١٥ تومان، روزانه مي تواند ٣٦ هزار تومان به دخلش اضافه شود. بنابر اين مي بينيم كه كارفرما با اين ترفند و حقه مي كوشد افزايش دستمزد كارگر را با سر شكن كردن آن بر مشتري جبران كند.


ايسكرا: به نتيجه رسيدن خواست افزايش دستمزد كارگران خبازيهاي سنندج چه پروسه اي را طي كرد؟ موفقيت كارگران خبازيهاي سنندج براي افزايش دستمزدهايشان را چگونه ارزيابي مي كنيد و چه پيامي براي كارگران داريد؟
عبدل گلپريان: از همان ابتدا فرماندار سنندج با دادن وعده و وعيد جلو آمد كه يكي از ترفندهاي هميشگي مسئولين دولت و كارفرمايان است. سياست وعده سرخرمن به اين خاطر است كه از گسترش و دامنه اعتراض، تجمع يا اعتصاب بكاهند و مانع از تحقق خواست كارگران شوند. وقتي مي بينند كه كارگران متحدانه به ميدان مبارزه براي كسب خواستهايشان آمدند، آنها نيز با ترفندهاي مختلف از جمله به وعده و وعيد مي پردازند. اين بار نيز فرماندار با وعده جلو آمد اما كارگران سالهاست كه دست اينها را بخوبي خوانده اند. در اين مورد مثلا از تشكيل كميسيوني براي بررسي خواست افزايش دستمزد دم زدند. كميسيون هم يعني جمعي مركب از نمايندگان دولت، اداره كار و كارفرمايان و بدون حضور نمايندگان كارگران، كه به جوانب مختلف مسئله افزايش دستمزدها بپردازند و نتيجه نهايي را به اطلاع كارگران برساند. همين اعتصاب اخطاري سه ساعته و التيماتوم كارگران مبني بر اينكه در صورت عدم تحقق خواستهايشان اعتصاب خود را به يك روز افزايش خواهند داد، فرماندار را وادار كرد به خواست كارگران تن بدهد. نتيجتا روز دوشنبه ١١ آبان كارگران نه تنها موفق به جلوگيري از كاهش تعداد چانه هاي خمير براي جلوگيري از پايين آوردن دستمزدهايشان شدند بلكه با مبارزه پيگير خود موفق به افزايش دستمزدهاي خود نيز شدند. اين اعتصاب و اين مبارزه سبب شد كه بعد از مذاكرات نماينده هاي كارگران خباز با مسئولين فرمانداري، مسئله افزايش ده گرم به وزن هر چانه خمير منتفي و دستمزد کارگران شاطر نانوائي ها از ٣٧٠ تومان دستمزد قبلي به ازاي پخت هر تخته نان ( ١٢٠ قرص نان)، به ٤٣٥ تومان به ازاي پخت هر تخته نان افزايش پيدا کرد و دستمزد ساير کارگران نانوائي ها نيز بر اساس دستمزد قبلي شان با همين درصد افزايش پيدا کرد. با اين حساب روزانه ٢٠٨٠ تومان به دستمزد کارگران شاطر و به همين نسبت به تناست دستمزد ساير کارگران بر دستمزدهاي آنان نيز افزوده شد.
اقدام قاطع و پيگرانه كارگران خبازيهاي سنندج و اينكه تا رسيدن به خواست افزايش دستمزد كوتاه نخواهند آمد، فرماندار و كارفرمايان را متوجه اين مسئله ساخت كه قادر نخواهند بود در مقابل اتحاد و همبستگي كارگران مقاومت كنند و وعده و وعيد كارايي نخواهد داشت. نكته اي كه بسيار مهم است اين است كه در اين حركت و بنا به گفته كارگران خباز در سنندج اگر كارگران بيشتري در اعتصاب سه ساعته همراه مي شدند، امكان افزايش دستمزدهاي كارگران خباز بمراتب بيشتر از آنچه كه متحقق شد مي بود. پيام من به كارگران خبازي هاي سنندج اين است كه ابتدا بگويم موفقيت آنها در رسيدن به افزايش دستمزدها از اهميت بالايي برخوردار است. من اين پيروزي را به همه كارگران تبريك مي گويم. اين هم درس و تجربه ديگري براي همه كارگران بود كه تنها با صفي متحد، گسترده و تشكيل مجمع عمومي كارگران است كه مي توانند حق خود را از حلقوم دولت و كارفرما بيرون بكشند.


بازگشت به صفحه اول