بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

مبارزات كارگران نانوائيهاي سنندج براي افزايش دستمزد به نتيجه رسيد

 

كارگران نانوائيهاي سنندج بعد از مراجعات مكرر به فرمانداري و استانداي و چند مورد مذاكره با مقامات دولتي به منظور افزايش دستمزدهايشان به نتيجه نرسيدند. كارگران هنگاميكه متوجه شدند كه مقامات دولتي از راه مذاكره جواب خواسته هاي آنها را نمي دهند٬ اعتصاب اخطاري را آغاز كردند. روز دوشنبه ۴ آبانماه با اتكا به تصميم جمعي كارگران٬ با اعلان اعتصاب ۳ ساعته اولين اخطار خود را عملي كردند. فرمانداري و استانداري بعد از اين اعتصاب اخطاري كارگران به تقلا افتادند و با كارگران وارد مذاكره شدند كه اعتصاب را ادامه ندهند.

كارگران در مقابل٬ اعلام كردند اگر دستمزدهايشان افزايش پيدا نكند آنها اعتصاب را يك روزه و بعدا بيشتر هم خواهند كرد. مقامات دولتي در مقابل تصميم متحدانه كارگران ناچار به عقب نشيني شده و بعد از مذاكرات متعددي كه با كارگران و نمايندگانشان انجام دادند نهايتا روز ۱۱ آبانماه به خواسست افزايش دستمزد كارگران گردن نهادند.

حزب كمونيست كارگري اين پيروزي را به همه كارگران نانوائيهاي سنندج تبريك ميگويد.

كارگران اين بار هم به تجربه نشان دادند كه تنها ضامن پيروزي وجود صفي متحد و يكپارچه عليه كارفرمايان و دولت است. دولت و كارفرمايان اگر در مقابل صف متحد و قدرتمند كارگران قرار بگيرند ناچار به عقب نشيني هستند.

 

زنده باد همبستگي كارگري

زنده باد آزادي٬ برابري٬ حكومت كارگري

 

كميته كردستان حزب كمونيست كارگري ايران

13 آبان 1388


بازگشت به صفحه اول