بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

انترناسیونال ٣٢١

سئوال در باره کنگره ٧

اصغر کریمی

 

انترناسیونال: نقش کنگره در حزب کمونیست کارگری چیست؟ چگونه تشکیل میشود؟ در مورد چه مسائلی تصمیم میگیرد؟ نقش اعضای حزب در آن چیست؟

اصغر کریمی: طبق اصول سازمانی حزب "کنگره عالی ترین ارگان رهبری حزب است که هر دو سال یکبار تشکیل میشود". برنامه و اساسنامه و موازین اصلی سازمانی در کنگره تصویب میشود و اگر قبلا تصویب شده باشد در صورت لزوم تغییر داده میشود، یا بندهائی به آن اضافه میشود و یا بندهائی اصلاح میشود. جهت گیری حزب برای دو سال آتی نیز بصورت قطعنامه ها و قرارهائی تصویب میشود. و بالاخره کمیته مرکزی که حزب را در فاصله دو کنگره هدایت میکند در کنگره انتخاب میشود. این تمام کار کنگره است.

 

اما کنگره از نمایندگان سازمانهای حزبی تشکیل میشود که با رای مستقیم اعضای این سازمانها انتخاب شده اند. نمایندگان مستقیم اعضای حزب در کنگره جمع میشوند تا سیاست گذاری کنند و کمیته مرکزی را انتخاب کنند. به عبارتی کنگره ظرف و امکانی برای ایفای نقش اعضای حزب از طریق نمایندگان آنها است. این هم از نظر حقوقی مهم است و هم از نظر سبک کاری و سیاسی.

 

از نظر حقوقی در حزب کمونیست کارگری، کلیه کمیته ها در سلسله مراتب ستونی حزب و از جمله کمیته مرکزی که بالاترین کمیته رهبری حزب است، توسط اعضا انتخاب میشوند. کافی است احزاب مختلف اپوزیسیون ایران را از این نقطه نظر با یکدیگر مقایسه کنیم تا صرفنظر از تفاوت های عمیق در اهداف و سیاست ها، از نظر جایگاه و نقش و حقوق اعضای حزب خود نیز تفاوت بنیادی حزب ما با احزاب راست و ناسیونالیست و "لیبرال" و غیره روشن شود. برخی احزاب رهبر و رئیس جمهور مادام العمر و انتصابی دارند عینا شبیه ولایت فقیه و برخی شاهی دارند که ارثی است که از پدر نر به پسر نر میرسد و برخی دیگر نیز صرفنظر از هراساسنامه ای که داشته باشند، که تردید دارم بعضا حتی اساسنامه مدونی داشته باشند، در طول سه دهه گذشته حتی یک کنگره حزبی برگزار نکرده اند تا اعضا و کادرهای بیچاره آنها بطور صوری هم شده نقشی ایفا کنند. و این یک مساله کاملا طبقاتی است. در سنت آنها اعضا رعایائی بیش نیستند.

 

از نظر سبک کاری نیز این یک مساله بسیار مهم در ایجاد شادابی و تحرک در حزب ما است. این فلسفه حزبی است که برای اعضایش حرمت قائل است همانطور که در اهدافش برای اعضای جامعه حرمت قائل است و انسانیت را نمایندگی میکند. برای اعضای خود حقوقی قائل است همانطور که در اهدافش حقوق مردم مقدس شمرده میشود. در چنین سنتی، حزبی که اعضایش نقشی در تعیین سیاست ها و رهبری آن نداشته باشند، پژمرده میشود و در چنین صورتی اعضا خود را شبیه مهمان نگاه میکنند که دائما توسط کسانی مافوق خود رهبری میشوند. این سنت یک حزب کمونیست کارگری نمیتواند باشد. در سنت سازمانی ما همیشه اعضا انتخاب کرده اند، ظرفهای مختلفی برای بحث و اظهار نظر و پیشنهادات و انتقادات آنها وجود داشته و کنگره نیز عالی ترین مرجع حزب است که نمایندگان اعضا میایند تا در سرنوشت آن دخیل شوند و نقش بازی کنند.

 

قطعا رهبری حزب همانطور که در حزب نقش تعیین کننده دارد در کنگره هم از چنین نقشی برخوردار است. اما این نقش در کنگره حقوقی نیست. همه نمایندگان دارای حقوق برابر و هرکدام صاحب یک رای هستند و مصوبات نیز بر اساس اکثریت آرا است. اما از نظر سیاسی رهبری حزب نقش تعیین کننده ای در ارائه قطعنامه ها و جهت گیری ها و در قانع کردن و هم خط کردن و هدایت کنگره دارد و این ناشی از اتوریته سیاسی است که در طول سالیان در حزب کسب میکند و یا بهتر است بگویم بدرجه ای که این اتوریته را کسب میکند در کنگره هم صاحب این اتوریته خواهد بود.

 

اما شرایطی که ما در آن قرار داریم ویژه است. تنها بخش کوچکی از اعضای حزب یعنی اعضائی که در خارج کشور زندگی میکنند عملا امکان فرستادن نمایندگان خود به کنگره را دارند. اعضای مقیم ایران بدلیل محدودیت های امنیتی و فقدان امکانات مالی و ویزا و پاسپورت برای سفر به خارج کشور، عملا از حضور در کنگره محرومند. در نتیجه تا زمانی که کنگره های حزب در خارج کشور برگزار میشود، نقش اعضای حزب که در ایران فعالیت میکنند در کنگره حزب اساسا سیاسی است. آنها میتوانند به کنگره پیشنهادات خود را ارائه دهند، قرار و قطعنامه ای اگر داشته باشند در اختیار کنگره بگذارند، پیام بدهند و در عین حال این حق برای آنها وجود دارد که خود را کاندید کمیته مرکزی حزب کنند.

 

اما از این فاکتورها که بگذریم کنگره های حزب کمونیست کارگری در عین حال محل جمع شدن دو شبانه روز صدها کادر و عضو حزب است که بدنبال یک دوره فعالیت سیاسی و با یک دنیا امید به تغییر و زیر و رو کردن این دنیای وارونه و غیرانسانی، از اقصا نقاط دنیا جمع میشوند، با یکدیگر از نزدیک آشنائی پیدا میکنند و مثل اعضای یک خانواده دوست میشوند و پیوندهای خود را محکم میکنند. چیزی که برای تداوم یک مبارزه متحد و فشرده در مقابل یک حکومت به غایت وحشی و جنایتکار و برای یک جامعه انسانی حیاتی است. دو روز بحث و تصمیم گیری درمورد مسائل مختلف همراه با دو روز با هم بودن و شادی و تفریح و گاها جشن و رقص و پایکوبی فضای مسرت بخشی ایجاد میکند. کنگره های حزب کمونیست کارگری علنی است و فراخوان من به همه کسانی که به سرنوشت این حزب علاقمند هستند و همه کسانی که واقعا کنجاوند از نزدیک با این حزب و رهبران و کادرهایش آشنا شوند این است که به این کنگره بیایند و دو روز در کنار ما باشند. کنگره هفتم حزب کمونیست کارگری کنگره حزبی است که در دل یک انقلاب تشکیل میشود تا برای ایفای نقش موثر در سرنوشت یک جامعه هفتاد میلیونی که اسیر یک حکومت مذهبی و سرکوبگر و عقب مانده سرمایه داری شده است و سرنوشت انقلابی که در جریان است بحث و تنادل نظر کنند و تصمیم بگیرند و با آمادگی بیشتر راهی کشورهای خود شوند. این یک کنگره بسیار مهم نه تنها در سرنوشت حزب که در سرنوشت جامعه ایران و انقلاب آزادیخواهانه و حق طلبانه مردم است. از خیلی ها انتظار میرود در این کنگره حضور داشته باشند و شخصا قول میدهم! که دو روز فراموش نشدنی خواهند داشت. *


بازگشت به صفحه اول