بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

احسان فتاحيان در اعتراض به خطر اجراي حكم اعدام در روز چهارشنبه ٬ از امروز يكشنبه ۸ نوامبر دست به اعتصاب غذاي خشك زد

احسان در زندان مركزي سنندج به اعتصاب غذاي خشك دست زد. خبر احتمال اجراي حكم اعدام وي در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه در زندان سنندج پخش شده و احسان در اعتراض به اين برنامه ريزي براي قتل خودش ٬ دست به اعتصاب غذا زده است.

از زندان سنندج خبر رسيده كه فعالين سياسي دربند در زندان با ارسال نامه به نهادهاي مدافع حقوق انسان و مخالفين اعدام و با ارسال نامه به اتحاديه اروپا و سازمان ملل٬ خواهان دخالت فوري در اين موضوع و جلوگيري از قتل احسان شده اند.

كميته بين المللي عليه اعدام از همه فعالين خود در كشورهاي مختلف دعوت ميكند فورا دست بكار شده و با تماس گرفتن با دولتها و سازمان دادن ميتينگهاي اعتراضي و مجموعه اقدامات كمك كنند جان احسان را نجات دهيم.

كميته عليه اعدام از همه احزاب اپوزيسيون و نهادهاي مخالف اعدام دعوت ميكند كه در روزهاي آتي با مجموعه فعاليتهايي ٬ خبر اين واقعه را منعكس كرده و به اين حكم جنايتكارانه بهر طريق اعتراض كنند.

ما نبايد بگذاريم احسان را اعدام كنند. به پا خيزيم و براي نجات جان احسان اقدام كنيم.

كميته بين المللي عليه اعدام

۸ نوامبر ۲۰۰۹
 


بازگشت به صفحه اول