بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

قران يك كتاب وحشت است!

گزارشي از سخنراني مينا احدي در شهر ارلانگن آلمان

روز ۴ نوامبر٬ سالن اجتماع شهر ارلانگن٬ ميزبان مينا احدي فعال سرشناس مدافع حقوق انسان بود. مردمي كه در اين روزها در رسانه ها مبارزات قهرمانانه زنان و مردم ايران عليه حكومت اسلامي را تعقيب ميكنند٬براي شنيدن اخبار دست اول از مبارزات مردم ايران و در عين حال نقد و اعتراض مردم ايران به جنبش اسلامي و اسلام سياسي در اين جلسه حضور بهم رسانده اند. ارلانگن شهر كوچكي است در حاشيه نورنبرگ آلمان٬ اين شهر كوچك در اين روزها شاهد چند خبر مهم بوده است. دعوت نازيها از سركنسول جمهوري اسلامي ايران براي سخنراني در يك برنامه و اعلام وحدت نازيها با فاشيستهاي حاكم بر ايران و در عين حال دعوت اومانيستها و انسانگرايان از مينا احدي براي سخنراني در دفاع از حقوق انساني. سخنراني سركنسول جمهوري اسلامي با موجي از اعتراضات مواجه شد و اين سخنراني لغو شد. با لغو اين سخنراني در اثر اعتراضات مردم٬ جمعيت زيادي آمده اند تا ببينند٬ سفراي واقعي مردم ايران و جنبش انقلابي عليه حكومت اسلامي چه ميگويند و چه راه حلهايي را ارائه ميدهند.

برگزار كنندگان جلسه٬ از اينكه تعداد زيادي سر پا ايستاده و صندليها پر است٬ نگاهي توام با شعف دارند ودر حال بررسي هستند٬ آيا محل جلسه را به سالن بزرگتر در جوار اين سالن منتقل كنند يانه... جلسه آغاز ميشود. در ابتدا تئو ابرت٬ استاد دانشگاه و فيلسوف و نويسنده معروف آلماني٬ خير مقدم ميگويد وادامه ميدهد كه سازمان آنها يك سازمان آتئيست و اومانيست است كه از مبارزه عليه مذهب و اسلام سياسي دفاع ميكند٬ و مينا احدي را معرفي ميكند." امروز در جمع ما زني سخنراني ميكند كه شجاعت و صراحت لهجه او در آلمان و در دنيا معروف است. ما مفتخريم كه اين زن فعال مدافع حقوق انسان را در اينجا داريم" و سخنراني آغاز ميشود.

موضوع سخنراني اينست " زندگي بدون الله٬ صحبتي در مورد حق طرد مذهب و مشكلات فراروي اين حركت"

مينا احدي آغاز ميكند. مذهب زندگي انسانها را با تارهاي عنكبوتي در چنبره خود گرفته و شفافيت و زيبايي و آزاد منشي و لذت را از زندگي محو و يا كمرنگ ميكند. مذهب حتي بعنوان يك امر خصوصي آزادگي و آزاد منشي را در زندگي افراد از آنها سلب ميكند. شما ساخته دست يك موجود ماورا الطبيعه هستيد و كه از سوي او برنامه ريزي شده و براي لذت او و يا رضايت اين موجود زندگي ميكنيد و همه آمال و افكار شما تحت كنترل اين موجود مخوف است. مذهب اسلام در زندگي ميليونها نفر حتي به صورت امري خصوصي چنان تاثير زيان باري دارد كه نميتوان در مورد ابعاد آن حرف زد. مذهب اسلام٬ زن را انسان محسوب نميكند و از آغاز مهر باطل بر زندگي زنان زده و آنها را به سوختن و ساختن و نابودي و محو كامل سوق ميدهد. قران را نگاه كنيد٬. كتابي است كه نحوه جنايت كردن و آزار رساندن و وحشت را تبليغ ميكند. در قران زن عملا و علنا نه يك انسان برابر با مرد٬ بلكه موجودي است كه از طرف خدا ساخته شده٬ براي اينكه به مردان تمكين كند. در اين كتاب٬ مرد هم نه موجودي اجتماعي و انساني با افكار و شعور و آزاد منشي٬ بلكه به صورت يك " موجود" سرشار از عقده هاي جنسي ترسيم ميشود كه براي كنترل او بايد امكانات و قربانيان زيادي را در اختيارش گذاشت. زندگي آحوندها در ايران را نگاه كنيد٬ تا تصوير انسان مورد نظر آنها روشن شود. مفتخوري و تجاوز جنسي و توجيه اين جنايات با استفاده از آيات قران... . قران كتاب آزار رساندن به كودكان٬ به بي دينان٬ به مردان و زنان است. لابد همه ميدانيد كه همانگونه كه داوكينز گفت٬ مذهب امري ارثي است و در كشورهاي اسلام زده نيز٬ شما اگر اتفاقي در خانواده مسلمان زاده شويد٬ بنا به تعريف مسلمان هستيد و خروج از اين دين نيز بنا به تعريف امكان پذير نيست.

مشكل ما اما با مذهب و اسلام فقط به عنوان امري خصوصي نيست. در ايران حكومتي سركار است كه سي سال است با اسلحه و چاقو و شمشير و اسيد و تلويزيون و سينما و تحميق و تطميع و جنايت ٬ اسلام را قانون اساسي مملكت نام نهاده و به زور سنگسار و اعدام آنرا اجرا ميكند. ما با اسلام دولتي و اسلام سياسي مواجه هستيم و اين روزها و همين امروز ۱۳ آبان٬ در ابعاد ميليوني به خيابان آمده و عليه اين پديده مبارزه ميكنيم.

در دنيا سالهاي سال٬ عليه دخالت مذهب در دولت و در آموزش و پرورش و در نقد جنايات و تاثيرات مخرب مذهب مبارزه شده و پرنسيپ هايي را مردم به رسميت شناخته و به دولتها تحميل كرده اند٬ يكي از آنها٬ آزادي طرد مذهب و آزادي نقد مذهب است. ميتوان مذهب را طرد كرد و ميتوان به مذهب پرداخت و مخرب و زهر بودن آنرا مطرح و نقد كرد. در كشورهاي اسلام زده اينها همگي تابو است. نميتوان از اسلام خارج شد و اگر چنين كنيم سزاي ارتداد مرگ است. اگر چه ميليونها نفر در خلوت خود از اين مذهب خارج شده اند. در ايران با يك جنبش ضد مذهبي روبرو هستيم و مردم و بويژه جوانان ميگويند اگر خدا چنين ظالم است و اگر پيغمبر و خدا از تجاوز به دختران و دست و پا بريدن و همه اين جنايت دفاع ميكنند واگر خدا و پيغمبر و علي و بقيه موجوداتي شبيه احمدي نژاد و خامنه اي هستند٬ ما اين خدا و اين پيغمبر و... را قبول نداريم.

يك پرنسيپ ديگر در دنياي مدرن٬ سكولاريسم و جدايي كامل مذهب از دولت و آموزش و پرورش است. در ايران مبارزه مردم در عين حال براي جدايي كامل مذهب از سيستم دولتي و آموزش و پرورش است.

در ادامه سخنراني مينا احدي در مورد كتاب خود با عنوان " من مذهب را طرد كرده ام" حرف زد و گفت اين كتاب بيوگرافي من و در عين حال نگاهي به تاريخ مبارزات مردم عليه جنبش اسلامي و حكومتهاي ديكتاتور در چهل سال اخير است. در اين كتاب در مورد دست اندازي جنبش اسلامي در اروپا نيز حرف زده ام و راههاي مقابله با جنبش اسلامي در غرب را مطرح كرده ام. يك عرصه نبرد اسلاميها در غرب تحميل حجاب به زنان است.

حجاب فقط سمبل بي حقوقي و محدود كردن زنان و راندن زنان به سلول انفرادي متحرك نيست٬ بلكه پرچم و سمبل جنبش اسلامي است. او از ممنوعيت حجاب كودكان و ممنوعيت حجاب در مراكز كار و فعاليت اجتماعي حرف زد. مينا احدي در مورد جنبش انقلابي مردم در ايران عليه حكومت اسلامي و مقابله مردم ايران با همه سياهي و پليديهاي اين حكومت حرف زده و از مردم دنيا دعوت ميكند كه از اين جنبش انقلابي دفاع كنند.

مينا احدي گفت: به فيلمهاي موجود در مورد اعتراضات مردم در ايران نگاه كنيد. ما در ايران با يك انقلاب روبرو هستيم٬ اگر جمهوري اسلامي با زن ستيزي و بربريت و قتل و سياهي در دنيا معروف شده٬ اين جنبش انقلابي عليه حكومت اسلامي با مدرنيسم٬ برابري طلبي٬ آزاديخواهي و رابطه با تمدن و فرهنگ پيشرو٬ معروف شده است. اين جنبشي است كه نه فقط گور جمهوري اسلامي را مي كند٬ بلكه در منطقه خاورميانه و در كشورهاي اسلام زده٬ به مردم راه نشان ميدهد. ما با سر مار بزرگ اسلام سياسي در حال نبرد هستيم و با سرنگوني اين حكومت٬ راه غلبه بر حكومتهاي ديكتاتور و ضد انسان را به دنيا نشان ميدهيم. دنيا بايد به پا خاسته و از مردم شجاع و زنان و جوانان انقلابي ايران دفاع كند.

بخش پرسش و پاسخ به مسائل زيادي پرداخته ميشود و حضور چند زن با حجاب و چند جوان مدافع اسلام و دفاع آنها از حجاب و اسلام٬ به مباحثات داغي بين مردم حاضر دامن ميزند.

اين جلسه در رسانه هاي متعدد آلماني منعكس شده و با استقبال زيادي روبرو شد.

نهاد اكس مسلم- آلمان

۸ نوامبر ۲۰۰۹


بازگشت به صفحه اول