بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

نامه اول به كنگره هفتم حزب

منصور تركاشوند

 

كنگره هفتم حزب ما بايد به بزرگترين نكات مطرح در اين دوران پاسخ در خور بدهد. به نظرمن كنگره بايد نشان بدهد وضعيت فعلي جامعه را به خوبي درك كرده است بدون شناخت كافي از وضعيت موجود نمي توان حتي يك گام درست برداشت. تمام مشكلات جريانات ريز و درشت چپ در همين خلاصه مي شود. چپي كه بقدر "ديدن" مي فهميد بدين علت عاقبت رغت انگيزي پيدا كرده كه حواس اش اشتباه كرده اند "رنگ" سبز را ديد و در آن غرق شد و به همين علت واقعيت را درك نكرد و به هذيان گويي دچار شده است. تاكتيك فراخوان انسانها به خانه نشيني ارتجاعيست، بشريت با خانه نشيني متمدن نشده، تكامل بشر اتفاقا از فعاليت اجتماعي اش - هر چند اين فعاليت اشتباه هم بوده باشد- ممكن شده است اين الفباي ماركسيسم و شناخت مادي از جهان است، اين اولين جملات ماركس در گروندريسه است، فراخوان به خانه نشيني هذيان گويي است، ايده اليسم و ارتجاعيست.

درست و سر بزنگاه سره از ناسره جدا شده است. ما چپهاي بي تخفيفي هستيم كه مي خواهيم كار هركولي بكنيم. امروز همان روزي است كه كوبيدن صرف بر شعارهاي اثباتي سم اند، امروز همان روزي است كه چپ سليم النفس بايد آنرا دريابد و تفاوتهايش را با سالهاي پيش در تحركاتش لحاظ بكند. چپي كه براي تغيير دنيا بايد نماينده "سلبي" بشود، درسهايش را قبلا گرفته است. ما نمايندگان واقعي انسانيت متمدنيم. سوسياليستهاي واقع ايم كمونيستهاي دو آتشه ايم. آنچه هست را نمي خواهيم، استثمار انسان بدست انسان، فقر و تبعيض به هرشكل اش را نمي خواهيم، آزادي و برابري بي قيد شرط انسانها را مي خواهيم و اين آرمانيست كه راه تحققش را مي دانيم و مي خواهيم متحقق اش بكنيم. كنگره اتفاقا بايد بر اين بكوبد كه آرمانهاي بشريت متمدن، سوسياليسم و كمونيزم بدست ما تحقق پذيرند و امروز روز تحقق آنهاست و ما راه تحقق اش را بهتر از هر كس ديگري مي دانيم. نه فقط چپ هپروتي نبايد كمترين اثري روي ما بگذارد كه برعكس اين ما وكنگره ماست كه بايد ديگران را به تشكلي بزرگتر و گامهاي عظيمتر فرا بخواند.

واقعيت با ماست. همين روزهاي كنگره كه مقارن ١٦ آذر در ايران است يك واقعيت ملموس است كه مويد صحت شناخت ماست، چپي كه در دانشگاه اين روزها رژه خواهد رفت متاثر از ماست و ما را مي طلبد. حقيقت تحولات جاري در ايران امروز را ما گفته ايم. كساني كه تعرضات مردم را "سبز" ديده اند، كساني كه همه چيز را به تقلب در اراي انتخابات گره زده اند، كساني كه اعتراضات مردم را به موسوي و كروبي منتسب مي كنند هيچكدام حقيقت را نفهميدند و نگفتند. حقيقت اين بود و اينست كه موسوي و كروبي و انتخابات بهانه اند و واقعيت اين است كه مردم دنياي بهتري مي خواهند، دادن تصوير ملموس از آمال و آرزوهايشان همين امروز ضروريست. و كنگره بايد اين تصاوير را دريابد و بدست بدهد. كنگره هفتم كمونيزم كارگري كنگره انسانيت است، انسانيت همان چيزيست كه در حاكميت اين جامعه تماما غايب است. پيدا كردن راه دقيق بيان انسانيت كمونيزم ما وظيفه‌ي كنگره است. بعد از منصور حكمت اين كنگره است كه مي تواند و بايد پا جا پاي او بگذارد. شخصا منتظر مباحث داغ و دو آتشه و جدي در كنگره هفتم هستم. براي جلو رفتن به پيدا كردن راه نيازمنديم. اوج تمدن و انسانيت ما در اين كنگره به نمايش در خواهد آمد. براي شركت كنندگان در كنگره آرزوي بيشترين موفقيتها را دارم و به همه نمايندگان حاضر در آن درود مي فرستم. آرزو مي كنم كه در كنار مباحث و جدلهاي جاري در كنگره دخيل باشم و در يافتن راهاي تازه موفق باشيم. و براي برگزاري كنگره بعدي در ايران وبا حضور مليوني اعضا و دوستداران و شركت كنندگان در آن تلاش خواهم كرد. در آغوش كشيدن تك تك رفقا و بوسيدنشان در تهران آرزويست كه تحقق اش را بزودي ممكن مي دانم و كنگره بر سرعت وقوع اش بايد كه موثر باشد.

زنده باد سوسياليسم! زنده باد حزب كمونيزم كارگري! انسانيت ندايست كه اين جامعه اسلام زده طلب مي كند پس زنده باد انسانيت!

113/9/88


بازگشت به صفحه اول