بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات
 

 

اطلاعيه تشکيل جبهه سوم در برابر دو قطب تروريستي

 

 حزب کمونيست کارگري ايران تشکيل جبهه سوم در برابر دو قطب تروريستي ميليتاريسم دولتي آمريکا و اسلام سياسي  را اعلام ميکند. جبهه سوم جبهه بشريت متمدن در برابر جنگ و توحش است. جبهه سوم جبهه همه انسانهاي آزاده اي است که از ميليتاريسم و قلدرمنشي نظامي و سياسي دولت آمريکا و متحدينش، و از تروريسم اسلامي به تنگ آمده اند و ميخواهند در برابر اين دو قطب تروريستي، که هر يک جنايات خود عليه بشريت را با جنايات طرف مقابل توجيه ميکند،  پرچم تمدن و انسانيت و آزاديخواهي را برافرازند. جبهه سوم جبهه نه به ميليتاريسم و نه به اسلام سياسي است. اين جبهه سکولارها، آزاديخواهان، طرفداران خلع سلاح اتمي همه کشورها، مخالفين ميليتاريسم دولتي آمريکا، مخالفين تروريسم اسلامي،  فعالين جنبش آزادي زن، مخالفين اعدام و سنگسار و قتلهاي ناموسي و مدافعين حقوق جهانشمول انسانها در سراسر کره ارض است.

 

مقابله با ميليتاريسم دولتي غرب از مقابله با اسلام سياسي جدائي ناپذير است. ميليتاريسم دولت آمريکا و متحدينش و تروريسم اسلامي  اجزائي از ارتجاع "نظم نوين جهاني" هستند  که به يکديگر زمينه وجودي ميدهند و يکديگر را توجيه و تقويت ميکنند. شاخه اي از اسلام سياسي امروز در عراق و افغانستان در کنار آمريکا قرار گرفته و مستقيما بعنوان نيروئي در دولتهاي فوق ارتجاعي دست ساز آمريکا و متحدينش بکار گرفته ميشود، و بخش ديگر نيز که در مقابل آمريکاست هويت سياسي و علت  وجودي خود را از جنايات و مصائبي ميگيرد که  سياستهاي ميليتاريستي  آمريکا و متحدينش در عراق و فلسطين و کل منطقه خاورميانه ايجاد کرده است. اسلام سياسي در کليت خود جنبشي ضد بشري و مافوق ارتجاعي است که بر متن سياستهاي ارتجاعي دولت آمريکا و دولتهاي غربي  زمينه و ضرورت وجودي پيدا کرده  است. جمهوري اسلامي ستون فقرات اسلام سياسي  و حامي تروريسم اسلامي در خاورميانه و در سطح جهاني و يک حکومت مافوق ارتجاعي  با يک کارنامه ۲۷ ساله از سرکوب و ترور و جنايت عليه مردم ايران است.  مردم ايران با مبارزه عليه اين حکومت ضد انساني و براي رسيدن به آزادي و برابري در صف مقدم مبارزه عليه جنگ تروريستها قرار ميگيرند. 

 

 جبهه سوم مبارزات مردم ايران عليه تهديدات و دخالتگري نظامي و سياسي آمريکا و جنبش انقلابي آنان براي سرنگوني جمهوري اسلامي را يک آلترناتيو و شيوه عملي، موثر و تعيين کننده مقابله  با جنگ تروريستها ميداند  و از جنبش مردم ايران براي آزادي و برابري  فعالانه حمايت ميکند. 

 

ما بيانيه جبهه سوم را اعلام ميداريم و از همه سازمانها و نيروها و احزاب و شخصيتهاي انساندوست، سکولار، ضد جنگ، وآزاديخواه جهان ميخواهيم که با امضاي اين بيانيه به جبهه سوم بپيوندند.   

 

 

بيانيه  جبهه سوم در برابر

ميليتاريسم دولتي آمريکا و تروريسم اسلامي

  

کشمکشي که بين دول غرب و جمهوري اسلامي در جريان است ميتواند از نظر انساني، سياسي و اجتماعي عواقب فاجعه باري داشته باشد. تجربه تلخ عراق مصائب ناشي از تحريم اقتصادي و حمله نظامي را در برابر چشم همگان قرار داده است. سخت تر شدن شرايط زندگي و فلاکت اقتصادي، کشتار و خانه خرابي مردم، و گسترش سرکوب مردم توسط جمهوري اسلامي گوشه هائي از نتايج بلافصل تحريم اقتصادي و يا حمله نظامي به ايران است. اين سياست در سطح منطقه نيز موجب افسار گسيختگي تروريسم اسلامي و در سطح بين المللي موجب گسترش ابعاد تروريسم خواهد شد.

 

بايد با تمام قوا در مقابل قلدري آمريکا و متحدينش ايستاد، بايد  به جنايات قطب مقابل يعني تروريسم اسلامي   پايان داد و به مردم کشورهاي اسلامزده کمک کرد تا از شر دولتها و جريانات تروريست اسلامي رهائي يابند. ميليتاريسم دولتي آمريکا و  تروريسم اسلامي فضا را براي بشريت در سراسر جهان سياه کرده اند. اينها هيچکدام راه حلي براي بحران حاضر و مسائلي که با خود مطرح کرده است ندارند، بلکه خود مسبب اين بحران ها  و تشديد و تعميق آنها هستند. بشريت متمدن بايد در مقابل هردو قطب و مصائبي که به دنيا تحميل کرده اند قد علم کند. راه حل انساني و واقعي مساله سلاح هاي هسته اي و تروريسم اسلامي و جنايات غيرقابل توصيفش عليه مردم جهان و قلدرمنشي هاي ميليتاريستي آمريکا و دول غربي در دست ما مردم است.

 

در اين ميان مبارزات مردم ايران براي رهائي و آزادي نقش برجسته و تعيين کننده اي ايفا ميکند. در ايران سالهاست يک جنبش اجتماعي وسيع عليه حکومت اسلامي و براي رسيدن به آازادي و برابري در جريان است. پيروزي اين جنبش بر جمهوري اسلامي  يک ضربه تعيين کننده به اسلام سياسي و تروريسم اسلامي در سراسر جهان و همچنين  پاسخ موثر و تعيين کننده اي  به دخالتگريهاي سياسي نظامي آمريکا براي تغيير حکومت و با صطلاح "صدور دموکراسي" و تحميل حکومتهاي دست ساز ارتجاعي به جوامع ديگر خواهد بود. پيروزي مردم ايران  يک گام بلند بجلو و نقطه عطف مهمي در مقابله با  تروريسم ميليتاريستي و اسلامي و در دفاع از آزادي و تمدن و حقوق جهانشمول همه انسانها در سراسر جهان خواهد بود.

 

ما امضا کنندگان اين بيانيه اعلام ميداريم:

 

١-  نه به جنگ، نه به تحريم اقتصادي.

تحريم اقتصادي و حمله نظامي به ايران از نظر انساني، سياسي و اجتماعي عواقب فاجعه باري خواهد داشت. آنچه در عراق اتفاق افتاد نبايد در ايران تکرار شود. اين تهديدات بايد فورا متوقف شود.

 

٢- نه به ميليتاريسم آمريکا، نه به اسلام سياسي.

جهان متمدن در کشاکش ميان تروريسم دولتي غرب و تروريسم اسلامي نمايندگي نميشود. هردو سوي اين درگيري، ارتجاعي و ضد انساني هستند و بايد به عقب رانده شوند.  

 

٣- خلع سلاح اتمي همه دولتها.

نه ايران، نه آمريکا، و نه هيچ کشورديگري نبايد سلاح اتمي داشته باشد. پروژه اتمي جمهوري اسلامي بايد فورا متوقف شود اما دولتهائي که خود بزرگترين زرادخانه اتمي را دارند مراجع ذيصلاحي براي قضاوت در مورد قدرت اتمي ديگر کشورها نيستند. مقابله با  پروژه هسته اي جمهوري اسلامي  امر مردم آزاده جهان و بويژه مردم ايران است. همانطور که خلع سلاح هسته اي همه کشورها  و خلاصي از کابوس اتمي  که جهان معاصر را فراگرفته است امري است که تنها با اعتراض و مبارزه مردم جهان ميتواند متحقق شود.   

 

٤-  تعرض به حقوق مدني مردم در غرب به بهانه مقابله با تروريسم  بايد  متوقف شود. 

دولتهاي غربي به بهانه خطر تروريسم و حفظ امنيت، حقوق و  آزاديهاي مدني مردم را نفي ومحدود ميکنند. کنترل و تحت نظر قرار دادن زندگي خصوصي  شهروندان، محدود کردن  آزادي بيان، آزادي رفت و آمد و نفي حقوق مهاجرين از جمله رايج ترين تعرضات دولتها به زندگي مردم است. بايد با اين تعرض مقابله کرد و آنرا خنثي نمود. هيچ دليل و بهانه اي براي دست درازي به حقوق و آزاديهاي مردم پذيرفتني نيست.     

 

٥- از مبارزات مردم ايران عليه حمله نظامي و عليه جمهوري اسلامي فعالانه حمايت ميکنيم.

  مردم ايران که ٢٧  سال است در مقابل سرکوب، خفقان، بيحقوقي زن، آپارتايد جنسي، سنگسار، اعدام و شکنجه زندانيان سياسي و در مقابل تحميل فقر و محروميت اقتصادي مبارزه ميکنند، خود ميخواهند و ميتوانند که سرنوشت سياسي خود را تعيين کنند.  حمايت از مبارزات مردم ايران براي رهائي و آزادي و   پيروزي آن بر جمهوري اسلامي و برقراري حکومت مستقيم خود مردم گام تعيين کننده اي در مقابله با قلدر منشي آمريکا و ضربه قاطعي به تروريسم اسلامي در منطقه خاورميانه و در جهان خواهد بود.

 

٦- جمهوري اسلامي بايد از جامعه جهاني طرد شود.

جمهوري اسلامي بدليل ٢٧ سال جنايت عليه بشريت، بدليل سرکوب بيرحمانه مبارزات حق طلبانه مردم ايران و اعدام بيش از صدهزار زنداني سياسي، به دليل حاکم کردن آپارتايد جنسي در ايران، و بدليل حمايت از جريانات تروريسم اسلامي در منطقه و گسترش تروريسم در سطح جهان بايد مانند رژيم آپارتايد آفريقاي جنوني از جامعه جهاني طرد شود. ما خواهان عدم برسميت شناسي جمهوري اسلامي بعنوان نماينده مردم ايران،  قطع روابط ديپلماتيک و بستن سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي در همه کشورها و اخراج آن از نهادهاي بين المللي هستيم. 

 

ما همه سازمانها و نيروها و احزاب و شخصيتهاي انساندوست، سکولار، ضد جنگ و آزاديخواه جهان را به امضاي اين بيانيه و پيوستن به جبهه سوم براي مقابله با هر دو قطب تروريستي فراميخوانيم.

 


بازگشت به صفحه اول